Mục đích của kế hoạch là quán triệt nghiêm túc, đồng bộ, phổ biến sâu rộng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tăng cường công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường phối hợp các cơ quan liên quan trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy theo đúng quy định pháp luật.

Tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Khuyến khích, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định; bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; cụ thể hóa các nội dung, giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt”, đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị đều công khai, minh bạch; xác định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không lãng phí; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng cần căn cứ vào kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng để xây dựng nội dung và xác định đối tượng tuyên truyền phù hợp trong các cấp, các ngành.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.