Trong năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành theo thẩm quyền 45 văn bản chỉ đạo điều hành và 35 văn bản quy phạm pháp luật quy định mới, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, định mức trong từng ngành, lĩnh vực liên quan đến việc thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) tạo cơ sở cho việc thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả triển khai chủ trương tiết kiệm, CLP của Nhà nước.

Ngay từ khâu giao dự toán đầu năm, địa phương đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên là 155,095 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 83,137 tỷ đồng, ngân sách huyện 71,958 tỷ đồng. Ngoài ra, kết quả tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên dự toán ngân sách Nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là 96,908 tỷ đồng, trong đó, tiết kiệm chi quản lý hành chính 42,185 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ và vượt 1,7% so với kế hoạch, tiết kiệm do thực hiện cơ chế  khoán chi, giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 của các đơn vị là 54,723 tỷ đồng.

Thực hiện các nghị định của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài  chính của đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án  tự chủ cho 90 đơn vị khối tỉnh tăng 66 đơn vị so với thực hiện năm 2021 (trong đó:  07 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 11 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 54 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 18 đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). Đối với các đơn vị khối huyện hiện tại đã phê duyệt phương án tự chủ cho 532/532 đơn vị. Số tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi giao quyền tự chủ cho các đơn vị là 54,723 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung năm 2022: thực hiện đấu thầu 8 gói thầu với tổng giá trị dự toán được duyệt là 41,88 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 37,78 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 4,1 tỷ đồng.

Đối với công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đến ngày 30/10/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cho 141 dự án với tổng giá trị là 3.801 tỷ đồng, giá trị bình quân thẩm tra, phê duyệt quyết toán là 26,96 tỷ đồng/1 công trình. Tổng số kinh phí tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước là 7,06 tỷ đồng (quyết toán giảm so với chủ đầu tư đề nghị).

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cho 3.285 cơ sở nhà, đất (chiếm khoảng 98% tổng số cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh phải thực hiện sắp xếp, xử lý). Trong đó: giữ lại tiếp tục sử dụng 3.110 cơ sở nhà, đất, thu hồi 37 cơ sở nhà, đất, điều chuyển 50 cơ sở nhà, đất, chuyển giao về cấp huyện quản lý, xử lý 66 cơ sở nhà, đất, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 22 cơ sở nhà, đất. Kết quả tới thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã thực hiện bán đấu giá thành công 19 ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công với tổng số tiền nộp ngân sách tỉnh 212,604 tỷ đồng (trong đó, năm 2022 bán 5 ngôi nhà với số tiền nộp vào ngân sách tỉnh là 59,554 tỷ đồng).

Trong năm 2022, đã thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo các nghị định số: 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 là 72 người (trong đó: Công chức cấp huyện, tỉnh 11 người, viên chức 17 người, công chức xã: 44) với kinh phí chi trả là 10,978 tỷ đồng; số giảm chi ngân sách Nhà nước sau khi thực hiện chính sách tinh giản biên chế là 19,534 tỷ đồng/năm.

Về kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC), đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết (giảm từ 01 đến 20 ngày) đối với 170 TTHC của 18 sở, ngành, cắt giảm thời gian giải quyết từ 32 ngày xuống 25 ngày đối với TTHC trên lĩnh vực đầu tư với số tiền tiết kiệm 4,519 tỷ đồng/năm. Thành lập tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư tại chỗ và đầu tư mới vào tỉnh và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư biểu dương.

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2022, tổ kiểm tra công vụ do Sở Nội vụ chủ trì đã tiến hành 03 đợt thanh tra, kiểm tra và kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 54 cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đa phần các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước tại địa phương đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động về THTK, CLP của tỉnh đề ra. 05/05 doanh nghiệp Nhà nước đều xây dựng quy chế quản lý tài chính được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành theo đúng quy định.

Ngoài ra, qua kết quả giám sát tài chính năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh đều an toàn về tài chính và không có dự án đầu tư kém hiệu quả, không có khả năng phục hồi.

Huyền Anh