Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và giải pháp thực hiện năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định gửi Bộ Tài chính ngày 28/2/2023 cho biết như vậy.

Cụ thể: Qua thanh tra, kiểm tra giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã phát hiện vi phạm về kinh tế 16,310 tỷ đồng; xử lý thu hồi về cho Nhà nước 14,108 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 2,202 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính 38 tập thể và 34 cá nhân.

Trong đó, thanh tra các sở, ngành ban hành 858 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của 858 tổ chức, cá nhân với số tiền 4,413 tỷ đồng. Riêng Thanh tra tỉnh đã tiến hành 12 cuộc tại 57 đơn vị, tăng 03 cuộc so với cùng kỳ năm 2021, phát hiện vi phạm về kinh tế, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 8,002 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân có liên quan.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, về cơ bản, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước. Đồng thời, cũng đã phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ việc vi phạm, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật tại các cơ quan, đơn vị được thanh tra, góp phần tăng cường kỷ cương, pháp luật, chủ động phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội được thanh tra.

Huyền Anh