5. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử Iý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể liên quan đến THTK, CLP, trong đó:

a) Xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Quản lý, sử dụng đất đai;

- Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công;

- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ;

- Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc; trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân sách nhà nước cấp kinh phí;

- Thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;

- Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;

- Quản lý, sử dụng và khai thác tài  nguyên, khoáng sản..

b) Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực thuộc.

c) Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí. Quyết liệt trong xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra để thu hồi tối đa cho Nhà nước tiền, tài sản bị vi phạm, chiếm đoạt, sử dụng sai quy định, lãng phí phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP

a) Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp, các ngành gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả hiện đại hóa quản lý hành chính Nhà nước thông qua việc hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ, của tỉnh. Tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; ban hành và triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2020- 2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện cấp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022.

Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai có hiệu quả pháp luật THTK, CLP gắn với công tác phòng chống tham nhũng.

c) Nâng cao công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2022 của tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2022 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2022 của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của ngành mình, cấp mình; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo quán triệt về việc:

a) Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; trách nhiệm trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2022; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý.

c) Thực hiện công khai trong THTK, CLP đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí; nâng cao chất lượng và đổi mới cách thức đánh giá kết quả THTK, CLP đảm bảo so sánh một cách thực chất và minh bạch kết quả THTK, CLP giữa các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả công tác này;

d) Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2022 của sở, ngành, đơn vị, địa phương mình gửi về Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

3. Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2022 của đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với Chương trình THTK, CLP của tỉnh, trong đó cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra trong năm 2022.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị trực thuộc tỉnh có trách nhiệm: báo cáo kết quả THTK, CLP định kỳ (Báo cáo năm 2022: Trước ngày 05/01/2023) và báo cáo đột xuất (theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền); báo cáo kết quả thực hiện THTK, CLP trong năm 2022 phải nêu rõ số liệu dẫn chứng cụ thể, so sánh với kết quả năm trước (theo mẫu biểu tại các Phụ lục kèm theo) và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới; gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định (Nội dung báo cáo kết quả THTK, CLP theo đề cương hưng dn ban hành kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 và Thông tư số 129/20L7/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính). Ngoài ra các đơn vị được phân công đầu mối cần tổng hợp thêm những nội dung sau:

a) Sở Tài chính: Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP trong công tác thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp; quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả THTK, CLP trong: Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh; huy động nguồn lực trong đầu tư phát triển; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quản lý đấu thầu; doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân; tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả THTK, CLP trong quá trình thực hiện lập, phân bổ vốn các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

c) Sở Công Thương: Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP trong công tác quản lý, sử dụng điện trên bàn toàn tỉnh; quản lý, sử dụng năng lượng, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất của tỉnh.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên (về: đất đai; nước, cát, đá, sỏi,..; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; biển và hải đảo...).

đ) Sở Nội vụ: Tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả THTK, CLP trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện kỷ luật kỷ cương giờ giấc hành chính trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tình hình giao và thực hiện biên chế, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;

e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả số lượt hộ gia đình thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh.

g) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả THTK, CLP trong quản lý: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; bảo trợ xã hội; đánh giá hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững.

h) Sở Xây dựng: Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả THTK, CLP trong quản lý: Quy hoạch, xây dựng kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; công sở; nhà ở; vật liệu xây dựng; thị trường bất động sản.

i) Thanh tra tỉnh: Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình THTK, CLP của các cơ quan, đơn vị và địa phương; tình hình, kết quả thanh tra và kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

k) Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng hợp, báo cáo đánh giá công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP.

l) Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Tổng hợp, báo cáo tình hình xếp loại và công tác khen thưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương trong THTK, CKP.

m) Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả THTK, CLP trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

5. Giao Sở Tài chính; Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP của toàn tỉnh định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Theo dõi, tổng hợp các đơn vị vi phạm quy định về chế độ báo cáo kết quả THTK, CLP, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Chương trình THTK, CLP năm 2022 của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Anh Tuấn