Dự thảo Thông tư này quy định chi tiết về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện chi trả chi phí y tế, tiền lương, chế độ bồi thường, trợ cấp đối với NLĐ bị TNLĐ, BNN.

Đồng thời bổ sung làm rõ về cụm từ “quá trình lao động” và “nhiệm vụ lao động (Điều 3 Dự thảo). Trong đó, “quá trình lao động” bao gồm cả các khoảng thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh, chuẩn bị và kết thúc công việc tại nơi làm việc; “nhiệm vụ lao động” là mọi nhiệm vụ ghi trong hợp đồng lao động và việc chấp hành nghĩa vụ của NLĐ theo quy định của pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động.
Theo dự thảo, các trường hợp được bồi thường bao gồm: NLĐ bị TNLĐ làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do TNLĐ, trừ các trường hợp quy định tại điều 40 của Luật An toàn, vệ sinh lao động và trường hợp NLĐ bị TNLĐ làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc thân nhân NLĐ bị chết do TNLĐ được hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ. Nếu nguyên nhân xảy ra TNLĐ hoàn toàn do lỗi của chính NLĐ bị nạn gây ra, NLĐ bị TNLĐ do sử dụng ma túy, chất gây nghiện; NLĐ bị BNN theo kết luận của Hội đồng Giám định y khoa hoặc của cơ quan pháp y có thẩm quyền thì được bồi thường trong các trường hợp sau: Bị chết do BNN khi đang làm việc hoặc trước khi chuyển làm công việc khác, trước khi thôi việc, trước khi mất việc, trước khi nghỉ hưu; bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do BNN theo kết quả khám giám định y khoa về BNN (theo quy định của Bộ Y tế).
Nguyên tắc bồi thường được đề xuất như sau: TNLĐ xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó. Việc bồi thường đối với NLĐ bị BNN được thực hiện theo quy định sau: Lần thứ nhất căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động (tỉ lệ tổn thương cơ thể) trong lần khám đầu; từ lần thứ hai trở đi căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức (%) suy giảm khả năng lao động so với kết quả giám định lần trước liền kề.
Mức bồi thường đối với người bị TNLĐ, BNN được tính như sau: Ít nhất 30 tháng tiền lương cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do TNLĐ, BNN; ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5%-10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11%-80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương.
Về thời hạn thực hiện bồi thường, trợ cấp, quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động đối với người bị TNLĐ, BNN phải được hoàn tất trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản giám định của Hội đồng Giám định Y khoa về mức độ suy giảm khả năng lao động đối với những vụ TNLĐ nặng hoặc kể từ ngày đoàn điều tra TNLĐ cấp tỉnh hoặc cấp trung ương tổ chức cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ tại cơ sở đối với những vụ TNLĐ chết người. Tiền bồi thường, trợ cấp phải được thanh toán một lần cho NLĐ hoặc thân nhân của họ, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động ra quyết định.

Phương Anh