Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, thái độ giao tiếp, ứng xử, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có chuyển biến tích cực...

Tuy nhiên, còn có một số tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

Đáng nói, vẫn còn tình trạng tâm lý sợ trách nhiệm, tránh va chạm, không chịu làm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; thậm chí đẩy việc lên cấp trên, sang các cơ quan, đơn vị khác.

Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết công việc có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; thiếu chủ động, quyết liệt dẫn đến việc triển khai, thực hiện chậm tiến độ, chất lượng tham mưu chưa bảo đảm yêu cầu.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng thẳng thắn chỉ rõ, vẫn còn các vi phạm kỷ luật thời gian hành chính như: Hiện tượng đi muộn, về sớm, làm việc cá nhân; cá biệt một số còn sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc; vi phạm giao thông; một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên chủ yếu do: Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc còn chưa nghiêm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ chưa thường xuyên; việc xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý còn chưa cương quyết, triệt để.

Để nghiêm túc chấn chỉnh ngay tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"... Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

"Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trước hết phải gương mẫu tự giác đi đầu, thực hiện văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự các cuộc họp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh khi đi công tác ngoại tỉnh và nước ngoài theo quy định" - chỉ thị nêu rõ.

Với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, vì nhân dân, doanh nghiệp phục vụ; ngăn chặn các biểu hiện nhũng nhiễu trong thực thi công vụ.

Tuyệt đối không vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chấp hành đúng thời gian, hiệu quả làm việc; không sa vào các tệ nạn xã hội; không làm việc cá nhân trong giờ hành chính; gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm Nghị quyết số 87-NQ/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ hành chính và buổi trưa của ngày làm việc, ngày trực; hút thuốc lá đúng nơi quy định...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nếu để cán bộ, đảng viên, người lao động vi phạm.

Trước đó, ngày 22/11/2023, báo chí có bài viết phản ánh "Lãnh đạo sở ở Bắc Ninh 7 ngày đi chơi golf trong giờ hành chính 3 lần" phản ánh việc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh trong 1 tuần đi đánh golf đến 3 lần và đều trong giờ làm việc.

Liên quan tới vụ việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/11/2023.

Về việc này, trong ngày 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cũng đã có văn bản hỏa tốc, chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải giải trình và chỉ đạo các cá nhân liên quan giải trình, báo cáo lên Chủ tịch tỉnh việc “đi chơi golf trong giờ làm việc” theo phản ánh của báo chí.

Hải Hà