Ngày 27/11, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh và chánh thanh tra các sở, ban, ngành, chánh thanh tra các huyện, thị xã, TP.

Khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

Tại hội nghị, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Theo đó, năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã tập trung với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh tra tỉnh chủ động hướng dẫn xây dựng và thống nhất với thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đảm bảo đúng định hướng chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, do đó đã khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với doanh nghiệp.

Toàn tỉnh đã thực hiện 128 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 441 đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền tăng cường công tác quản lý Nhà nước, sửa đổi bổ sung hoàn thiện nhiều quy định, chính sách có liên quan đến nội dung thanh tra.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao chủ trì, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý về kinh tế 43.590,86 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính, pháp luật đối với cán bộ, công chức có vi phạm; chuyển cơ quan công an xem xét, xử lý 9 vụ việc.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC đã bám sát sự chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả chỉ đạo của cấp trên, các sở ngành, huyện thị xã, TP đã có sự vào cuộc tích cực hơn, tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp.

Trong năm, toàn tỉnh tiếp 3.704 lượt công dân với 5.767 người; tiếp nhận 3.868 đơn thư các loại; có 84 đơn KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết; đã giải quyết đạt 88,1%.

Công tác PCTN được triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện và đã có chuyển biến rõ nét. Trong năm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xử lý, chuyển cơ quan công an 9 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Không thanh tra quá 1 lần/năm/đơn vị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận về kết quả công tác năm 2023; đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng của các đơn vị, đồng thời, cho ý kiến triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Trần Quang Ứng chỉ đạo, năm 2024, các đơn vị thực hiện các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg về khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với doanh nghiệp; nghiêm cấm được thanh tra quá 1 lần/năm đối với các đơn vị.

Đối với các cuộc thanh tra đột xuất, người đứng đầu ngành Thanh tra Bắc Ninh đề nghị, phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Thanh tra tỉnh để xử lý chồng chéo, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Khi ban hành kết luận phải xác định rõ đúng sai, nhận xét, xác định rõ trách nhiệm, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Trong công tác tiếp công dân, người đứng đầu ngành Thanh tra Bắc Ninh chia sẻ: "Cán bộ khi tiếp dân phải coi việc của công dân như việc của chính mình, xem xét, tham mưu giải quyết cho người dân, làm rõ lý do, bám sát việc đã xử lý. Đối với giải quyết đơn thư cần xem xét, giải quyết toàn diện, tận gốc, để dứt điểm vụ việc". 

Liên quan đến công tác PCTN, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, ngành sẽ thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch 739/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh và ban hành kế hoạch kiểm tra công tác PCTN của các đơn vị…

Đặc biệt, người đứng đầu ngành Thanh tra Bắc Ninh nhấn mạnh: Mỗi cán bộ thanh tra phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, ý thức nêu gương trong thực thi công vụ theo Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực và Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

Hải Hà