UBND tỉnh Thái Bình vừa có chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với các tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng.

Theo UBND tỉnh Thái Bình, trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý, sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp…

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn một số trường hợp, các công trình, D.A đã có quyết định giao đất, cho thuê đất mà không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, gây lãng phí đất đai, bức xúc trong nhân dân.

Để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện D.A mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục, hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đánh giá nguyên nhân.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các D.A, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các công trình, D.A có vi phạm; kiên quyết thu hồi đất đối với các công trình, D.A đã chấm dứt đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

Tổng hợp, lập danh sách các D.A, công trình có vi phạm để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và gửi thông tin để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 30/11 hàng năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh thực hiện điều chỉnh tiến độ đầu tư D.A đảm bảo đúng quy định của pháp luật; lập danh sách và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân của các D.A chậm tiến độ đầu tư; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các D.A đầu tư triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; hạn chế việc gia hạn tiến độ đầu tư.

Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá các D.A đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của D.A đầu tư đối với các D.A có vi phạm theo quy định của pháp luật đầu tư.

Cục Thuế tỉnh thực hiện đôn đốc và áp dụng đầy đủ các biện pháp xử lý cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với các D.A không hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Cung cấp kịp thời thông tin, danh sách các D.A không hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở TN&MT để phối hợp tham mưu biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu UBND các huyện, TP tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn; thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các D.A, kịp thời phát hiện các D.A chậm tiến độ đầu tư, không triển khai, báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trọng Tài