Qua xác minh cho thấy, năm 2018, ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ký cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 2 hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sản và bà Nguyễn Thị Thanh Thản tại thửa đất số 55, tờ bản đồ số 15, đo vẽ năm 1994 xã Đông Ngạc, nay là phường Đông Ngạc.

Năm 2019, công dân phường Đông Ngạc có 3 đơn gửi UBND quận Bắc Từ Liêm tố cáo lãnh đạo phòng ban của UBND quận, UBND phường Đông Ngạc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đất ở cho 2 trường hợp nêu trên, cụ thể:

Ngày 18/3/2019, công dân có đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bắc Từ Liêm tham mưu trình UBND quận Bắc Từ Liêm cấp 2 GCNQSD đất cho 2 trường hợp nêu trên.

Ngày 27/8/2019, ông Trần Thế Cương, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ký Kết luận số 63/KL-UBND, trong đó kết luận: “Việc phòng Tài nguyên và Môi trường quận tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm cấp GCNQSD đất cho 2 trường hợp nêu trên là đúng quy định của pháp luật. Nội dung công dân tố cáo, là sai”.

Ngày 2/5/2019, công dân có đơn tố cáo ông Nguyễn Quang Thậm, Chủ tịch phường Đông Ngạc cố ý gian lận giấy tờ, làm sai lệch hồ sơ cấp GCN đất ở, trình UBND quận Bắc Từ Liêm cấp GCN đất ở trái quy định cho 2 hộ nêu trên.

Ngày 30/10/2019, ông Trần Thế Cương, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ký Kết luận số 76/KL-UBND, trong đó kết luận: “Hồ sơ cấp GCNQSDĐ của 2 trường hợp (ông Sản, bà Bảy và ông Nam, bà Thản) đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường quận thẩm định và UBND quận Bắc Từ Liêm cấp GCNQSDĐ theo đúng quy định. Nội dung công dân tố cáo, là sai”. 

Không nhất trí kết luận nội dung tố cáo tại Kết luận số 76/KL-UBND ngày 30/10/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm, công dân có đơn tố cáo bà Hoàng Thị Thủy, Chánh Thanh tra quận Bắc Từ Liêm lợi dụng chức vụ quyền hạn tham mưu cho UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kết luận số 76/KL-UBND ngày 30/10/2019, không đúng.

Ngày 7/7/2020, ông Trần Thế Cương, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ký Kết luận số 42/KL-UBND, trong đó kết luận: “Kết luận số 76/KH-UBND ngày 30/10/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm nêu: Việc Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Nguyễn Văn Sản và gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thản là đúng quy định của pháp luật, là đúng. Nội dung công dân tố cáo, là sai”.

Ngày 14/10/2019, công dân có đơn gửi UBND thành phố tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm vi phạm trong việc cấp GCN đất ở cho 2 trường hợp (ông Sản, bà Bảy và ông Nam, bà Thản) tại phường Đông Ngạc.

Ngày 14/7/2020, UBND thành phố ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 89/KL-UBND, trong đó có nội dung: “Quyết định số 1329/QĐ-KPHQ và số 1330/QĐ-KPHQ ngày 26/8/2011 của UBND xã Đông Ngạc về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả... đối với hộ ông Sản và hộ bà Thản vẫn còn hiệu lực và chưa được thực hiện; việc sử dụng đất của hộ bà Thản chưa được UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra theo quy định tại Điều 20, Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố; trong quá trình xem xét cấp GCNQSDĐ ở cho 2 hộ, UBND phường Đông Ngạc chưa xử lý giải quyết đơn tố cáo theo quy định Luật Tố cáo năm 2011; việc xem xét, cấp GCN chưa đảm bảo quy định tại khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai năm 2013” và chỉ đạo UBND quận Bắc Từ Liêm: “Kiểm điểm trách nhiệm Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận trong việc tham mưu cấp GCNQSDĐ cho ông Sản, bà Bảy và cho ông Nam, bà Thản không đúng quy định”.

Tuy nhiên, UBND thành phố xác định, ông Trần Thế Cương ký 3 kết luận (số 63/KL-UBND ngày 27/8/2019; số 76/KL-UBND ngày 30/10/2019; số 42/KL-UBND ngày 7/7/2020) trước thời điểm UBND thành phố ban hành Kết luận số 89/KL-UBND ngày 14/7/2020.

Hoàng Long