Ngày 16/5/2023, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND giải quyết KN của ông Nguyễn Văn Niệm.

Theo đó, UBND huyện kết luận, ông Niệm KN Quyết định số 13773/QĐ-CCXP ngày 19/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với 85 trường hợp vi phạm tại xã Yên Trung, là không có căn cứ. Đồng thời, giữ nguyên Quyết định số 13773/QĐ-CCXP.

Không đồng ý với nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, ông Nguyễn Văn Niệm gửi đơn KN đến Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông Niệm, UBND huyện Yên Phong thực hiện cưỡng chế theo quyết định trên là không đúng vị trí thửa đất mà gia đình ông vi phạm; phần diện tích đất đã thực hiện cưỡng chế là phần đất ông mua của UBND xã Yên Trung năm 2003.

Quá trình xác minh nội dung KN (lần 2), ông Niệm trình bày, diện tích ông sử dụng và đã bị cưỡng chế nằm trong dự án giao đất ở cho nhân dân xã Yên Trung năm 2003. Trong đó, thôn Vọng Đông có diện tích 2.142m2, tổng số 17 lô.

Diện tích ông sử dụng là 1/2 thửa đất số 14 được giao cho gia đình ông Bột. Do ông Bột không đủ tiền nên chỉ nộp tiền 1 lô và 1/2 lô số 14; thời điểm đó, ông Niệm làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp thôn Vọng Đông đã chi trả tiền công cho Ban Quản lý Dự án đường giao thông nông thôn để được sử dụng diện tích còn lại của lô số 14 (khoảng 71m2).

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 3/11/2003, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 1098 về việc thu hồi đất và giao đất ở cho nhân dân xã Yên Trung. Trong đó, thôn Vọng Đông có 2.142m2 đất ở (17 lô, mỗi lô 126m2).

Theo UBND xã Yên Trung báo cáo danh sách “thu tiền sử dụng đất năm 2003 được ban hành kèm theo Quyết định số 1465 ngày 3/12/2003”, hộ ông Nguyễn Văn Bột nộp tiền mua lô số 13 và 14. Tuy nhiên, thực tế hộ ông Bột nộp tiền và được giao lô 13 và 1/2 lô số 14; phần còn lại của lô số 14, địa phương bớt là đường giao thông và không giao cho ai.

Đối chiếu với bản quy hoạch phân lô chi tiết kèm theo Quyết định số 1098 ngày 3/11/2003 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, vị trí phần đất ông Niệm sử dụng một phần nằm trên diện tích đường giao thông, một phần là diện tích đất ở (một phần của lô số 14).

Ngày 20/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh tiến hành xác minh hiện trạng thửa đất thì toàn bộ công trình trên diện tích đất ông Niệm sử dụng đã được tháo dỡ. Vị trí bị cưỡng chế phù hợp với vị trí được ghi trong biên bản vi phạm hành chính do UBND xã Yên Trung lập ngày 23/9/2020.

Giấy tờ ông Niệm cho rằng đã trả tiền để mua đất là bản viết tay có tiêu đề: “Bản tổng hợp chi trả công BCĐ-BQLDA công trình đường GTNT thôn Vọng Đông - Yên Phong”. Nội dung thể hiện chủ đầu tư duyệt chi số tiền 5.484.000 đồng; đại diện thôn Vọng Đông ký là ông Nguyễn Văn Nắm; phần duyệt chi có ghi nội dung “nhất trí chi cho các thành viên theo danh sách trên theo đề nghị của BQL dự án đã được chủ đầu tư duyệt chi số tiền 5.484.000đ”; phần ký thay mặt Ban Quản trị, chủ nhiệm ông Nguyễn Văn Niệm ký. Trong nội dung giấy chi tiền không có nội dung thể hiện ông Niệm trả tiền để được sử dụng đất.

“Như vậy, việc ông Niệm cho rằng diện tích ông sử dụng có nguồn gốc do UBND xã giao trái thẩm quyền năm 2003, là không đúng” - UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định.

Từ thực tế trên, căn cứ các quy định của pháp luật, UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận, việc ông Nguyễn Văn Niệm tự ý sử dụng đất để xây dựng nhà trọ là hành vi “chiếm đất”.

Vì vậy, UBND xã Yên Trung tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định.

Sau khi ông Niệm không chấp hành quyết định xử phạt hành chính, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 13773/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với 85 trường hợp vi phạm tại xã Yên Trung (trong danh sách kèm theo có ông Nguyễn Văn Niệm), là đúng quy định.

Việc thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Niệm là đúng vị trí đất ông đã chiếm để xây dựng nhà trọ.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định không chấp nhận đơn KN của ông Nguyễn Văn Niệm đối với Quyết định số 13773/QĐ-CCXP ngày 19/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng thống nhất với Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết KN của ông Nguyễn Văn Niệm.

Hải Hà