Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Phạm Trọng Quý, trú tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, phản ánh: Ngày 7/1/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 26/UBND-TCD về việc giải quyết đơn của ông Quý, theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với UBND huyện Phú Bình lập hồ sơ thu hồi 0,94ha đất rừng trồng từ UBND xã Điềm Thụy sang thu hồi đất của gia đình; đồng thời lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ 0,94ha đất rừng trồng cho gia đình ông theo quy định hiện hành.

Đến nay, các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ diện tích 0,94ha đất rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình ông.

Ngày 2/11/2022, Báo Thanh tra đã có Phiếu chuyển số 466/BTT-TrS-BĐ chuyển đơn của ông Phạm Trọng Quý đến UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 17/2/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 580/UBND-TCD trả lời: Liên quan đến nội dung trên, UBND tỉnh có Văn bản số 5803/UBND-TCD ngày 18/11/2022 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Bình nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; kết quả báo cáo UBND tỉnh và thông tin kết quả xử lý cho Báo Thanh tra theo quy định của Luật Báo chí. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Bình nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và thông tin kết quả xử lý cho Báo Thanh tra theo quy định.

TrS-BĐ