Chiều 23/1, Đại hội sẽ nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trước khi thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung khóa XII.

Trên cơ sở số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã được biểu quyết, ngày 24/1, Đại hội sẽ thảo luận tại Đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trước khi Trưởng các đoàn báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chốt danh sách ứng cử, đề cử trình Đại hội biểu quyết thông qua. 

9h30 ngày 26/1, Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các Ủy viên Trung ương khóa XII.

Ngày 27/1, Ban Chấp hành khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ báo cáo Đại hội kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII vào ngày 28/1.

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt, cùng ngày 28/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ đọc Diễn văn bế mạc Đại hội.

Theo phương án của Trung ương thông qua trình Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương khoá mới sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. 

Tuy nhiên, con số chính thức chỉ có được sau khi Đại hội tiến hành bầu. “Việc rút khỏi danh sách giới thiệu để Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ được Đoàn Chủ tịch Đại hội xem xét, đề xuất Đại hội quyết định”, ông Mai Văn Chính - Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương cho biết.

Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cũng cho biết, quá trình chuẩn bị để trình Đại hội XII đã được thực hiện rất sớm, đúng quy trình, quy định của Đảng, tuân thủ Điều lệ Đảng. 

Từ tháng 9/2013, sau khi thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, các công việc về nhân sự đã bắt đầu được triển khai. Đến tháng 4/2015, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã thông qua phương hướng về công tác nhân sự Trung ương khóa XII. 

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo các Tỉnh/Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan Trung ương, bộ ngành làm các quy trình, đề cử, giới thiệu nhân sự để đưa vào danh sách đề cử nhân sự Trung ương khóa XII.

“Cả 3 hội nghị Trung ương gần đây (12, 13, 14) cũng đều cho ý kiến về công tác này. Có thể nói công tác chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện rất minh bạch, khoa học, chặt chẽ, đặc biệt là rất dân chủ qua hình thức bỏ phiếu kín. Tại Đại hội XII sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự trên tinh thần chặt chẽ, dân chủ như vậy”, ông Vĩnh khẳng định.

Thảo Nguyên