Tại Đại hội Đảng lần thứ XII có 68 Đoàn Đại biểu tham dự gồm 63 Đoàn Đại biểu tỉnh, TP trực thuộc Trung ương  và 5 Đoàn Đại biểu Trung ương (Đảng ủy Công an trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước)

Mở đầu phiên họp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên điều hành phiên họp.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã hoàn thành các phần việc quan trọng gồm: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

Chiều nay, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại đoàn. 

Đại hội Đảng lần thứ XII là sự kiện quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta

Như tin đã đưa, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới. 

Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". 

Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. 

Tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên; trong đó đại biểu đương nhiên 197 đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khoá XI; đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300 và đại biểu chỉ định là 13.

Phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng mai 8h ngày 21/1 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Thảo Nguyên