Các đại biểu vào Llăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đại biểu dự Đại hội đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tiếp đó, Đoàn đã đặt hoa và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Kỳ vọng lựa chọn cán bộ xứng đáng

Chủ đề của Đại hội XII là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội lần này sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội với kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu ưu tú, có phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn...

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Đảng ta đã xác định rất rõ tiêu chuẩn của ủy viên Trung ương, tiêu chuẩn của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tức là đưa ra một hệ thống các giá trị, thậm chí cả các nguyên tắc lựa chọn.

Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm, như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính…

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, đây là thái độ rất dũng cảm, rất kiên quyết và nếu thực hiện được đúng tiêu chuẩn như thế thì mới có được một ban lãnh đạo của Đảng xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Lê Văn Hoạt (đại biểu Đoàn Hà Nội dự Đại hội) chia sẻ, cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô và cả nước mong muốn Đại hội và Nghị quyết Đại hội XII sẽ đem lại cho toàn Đảng, toàn dân ta luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để đi tới những thành tựu mới trong sự nghiệp đổi mới.

Quyết một loạt vấn đề quan trọng

Đại hội cũng thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 - 2020; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Khóa XI; báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng Khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội, đã có 26 triệu lượt ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài.

Nội dung góp ý rất phong phú, đề cập tất cả lĩnh vực. Từ việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đến xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được đóng góp tâm huyết. Vấn đề bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó có vấn đề Biển Đông cũng được nhân dân góp ý.

“Các ý kiến góp ý đã được Trung ương Đảng chỉ đạo tổng hợp, nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu tối đa để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”, ông Lê Quang Vĩnh nhấn mạnh.

Tham dự Đại hội XII của Đảng có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo sư, phó giáo sư là 55 đại biểu chiếm tỷ lệ 3,64%, trong đó có 2 viện sĩ, chiếm tỷ lệ 0,14%; tiến sĩ có 241 đại biểu, chiếm tỷ lệ 15,96%, thạc sĩ 511 đồng chí, chiếm tỷ lệ 33,84%; đại học có 757 đại biểu, chiếm tỷ lệ 50,13%.

Về độ tuổi, từ 30 tuổi trở xuống có 2 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0,13%; từ 31 đến 40 tuổi là 65 đại biểu, chiếm tỷ lệ 4,3%; từ 41 đến 50 tuổi 384 đại biểu, chiếm 25,43%; từ 51 đến 60 tuổi có 992 đại biểu, chiếm 65,7%; từ 61 đến 70 tuổi 64 đại biểu, chiếm tỷ lệ 4,24%; trên 70 tuổi có 2 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0,13%.

Thảo Nguyên