Theo đó, xét báo cáo của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN từ năm 2022 trở về trước, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam tỉnh rà soát, báo cáo đối với kiến nghị của KTNN tại cuộc kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Lâm Đồng năm 2022 trong việc theo dõi, xử lý theo quy định của cấp có thẩm quyền số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện, kèm theo tài liệu kiểm chứng về Sở Tài chính trước ngày 30/11/2023.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng phê bình giám đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các huyện, thành phố do chưa thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của KTNN hoặc không báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính đúng hạn gồm: Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, UBND TP Đà Lạt, UBND TP Bảo Lộc, UBND huyện Lâm Hà, UBND huyện Đức Trọng, UBND huyện Đạ Huoai, UBND huyện Đạ Tẻh.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị và tổ chức có liên quan thực hiện dứt điểm các kết luận của KTNN còn chưa thực hiện trước ngày 30/11/2023.

Vũ Linh