Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị UBND huyện Phong Điền, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan gồm: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Giáo dục trung học, Phòng Quản lý chất lượng, Thanh tra Sở và Hiệu trưởng Trường THCS Giai Xuân tổ chức thực hiện các kiến nghị tại Kết luận số 31/KL-TTr.

UBND huyện Phong Điền có kế hoạch bổ sung các biên chế còn thiếu cho Trường THCS Giai Xuân để đảm bảo chất lượng giảng dạy cho trường. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành GD&ĐT địa phương để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 và công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Hiệu trưởng Trường THCS Giai Xuân nghiêm túc rút kinh nghiệm các hạn chế, thiếu sót đã nêu tại Kết luận số 31/KL-TTr. Khi ban hành các văn bản cần tuân thủ thể thức, kĩ thuật trình bày văn bản quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP để bảo đảm tính pháp lý của văn bản ban hành; lập kế hoạch và tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhà trường; tiếp tục đề nghị UBND huyện Phong Điền cần sớm bổ sung biên chế còn thiếu.

Động viên và tạo điều kiện cho 1 giáo viên trình độ chuyên môn cao đẳng sư phạm được học chuẩn hóa đại học; đầu tư, xây dựng phòng âm nhạc, mĩ thuật, khoa học xã hội, công nghệ để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; cung cấp trang thiết bị phục vụ việc sao in đề kiểm tra đảm bảo tính bảo mật cung cấp thêm máy vi tính, trang thiết bị phục vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 8 năm học 2023 - 2024.

Bên cạnh đó, nghiên cứu kĩ các bước, quy trình thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để tổ chức triển khai tại đơn vị đúng quy định; thực hiện lưu trữ đầy đủ hồ sơ.

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng Trường THCS Giai Xuân rút kinh nghiệm việc triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn của Sở, Phòng GD&ĐT về việc thực hiện giáo dục STEM, đảm bảo nhân sự có liên quan được quán triệt rõ ràng nội dung thực hiện, lưu trữ đầy đủ hồ sơ. Khi lập kế hoạch phải có kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện, có biện pháp xử lý đối với những nội dung chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch. Chỉ đạo các tổ chuyên môn tăng cường các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa ngoài nhà trường cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của trường.

Cải tiến việc lưu trữ hồ sơ các tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin; cập nhật, kiểm tra, thống kê số tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên và các bộ môn; thường xuyên cập nhật nội dung lên trang thông tin điện tử của trường; cập nhật các biểu mẫu công khai đúng theo quy định.

Bổ sung, cập nhật các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý về kiểm tra đánh giá học sinh vào kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 và kế hoạch hướng dẫn về kiểm tra đánh giá của trường, đồng thời chỉ đạo các tổ chuyên môn bổ sung kế hoạch kiểm tra đánh giá của trường vào nội dung kế hoạch của tổ chuyên môn.

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2023 - 2028, kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024 trên cơ sở bám sát căn cứ báo cáo tự đánh giá của nhà trường, đảm bảo các mục đích, yêu cầu của các kế hoạch này. Rà soát báo cáo kết quả tự đánh giá, tiến hành đăng ký đánh giá ngoài theo quy định.

Đối với hoạt động thu, chi các khoản từ người học; việc tiếp nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục; việc thực hiện kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, lập biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt vào cuối tháng và cuối năm 2023 với tổng số tiền 81,9 triệu đồng.

Riêng nguồn kinh phí ban đại diện cha mẹ học sinh, không phân công giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận đóng góp kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh…

Giám đốc Sở GD&ĐT giao Trưởng Phòng Giáo dục trung học, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng theo dõi và hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị về nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của các phòng, báo cáo Giám đốc Sở trong thời hạn 30 ngày.

Thu Huyền