Như Báo Thanh tra thông tin, Thanh tra tỉnh Hải Dương xác định Cục Thuế tỉnh Hải Dương miễn tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị HUDIC không áp dụng đúng các quy định pháp luật tại thời điểm xét miễn tiền sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do vậy, Thanh tra tỉnh Hải Dương chuyển thông tin trong quá trình thanh tra đến Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương để giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị HUDIC tại Kết luận thanh tra số 212/KL-TTr của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, tổng doanh thu, thu nhập khác của công ty trong 3 năm 311.055.275.494 đồng. Công ty là chủ đầu tư và thực hiện thi công Dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư phía Đông Ngô Quyền.

Về công tác quản lý nhà, Thanh tra tỉnh kết luận đơn vị cần xác định tăng nguồn kinh phí hàng năm để phục vụ công tác sửa chữa các căn hộ cho thuê. Công ty chưa có lộ trình, kế hoạch giảm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp trong việc quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Năm 2020, công ty chưa hạch toán doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế của khối lượng công việc đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao cho các hộ dân thuộc dự án nhà ở xã hội theo quy định với số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai nộp thiếu với số tiền (tạm tính) năm 2020 với số tiền là 11.447.342 đồng.

Ngoài ra, công ty hạch toán tăng chi phí với số tiền 1.431.357.000 đồng. Dẫn đến, công ty khai thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp với số tiền 269.690.400 đồng.

Đối với Dự án Nhà ở xã hội khu dân cư phía Đông Ngô Quyền, thành phố Hải Dương còn sử dụng gạch chỉ vượt theo quy định, với số tiền (trước thuế) 321.093.649 đồng. Sau khi kiểm tra, đoàn thanh tra loại chi phí trên, dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty phải nộp với số tiền 32.109.365 đồng.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra rằng, chi phí xăng xe của công ty năm 2018, 2019 của công tác quản lý nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Dương do không đảm bảo theo quy định về ngân sách Nhà nước với số tiền 20.000.000 đồng.

Công ty thực hiện chưa đúng quy định trong việc ký hợp đồng với người lao động. Công ty chưa khấu trừ, nộp thuế thu nhập cá nhân cho những người được chia lợi tức cổ phần hàng năm là chưa đúng quy định, với số tiền chưa nộp là 63.490.524 đồng.

Căn cứ theo quy định, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định để thu hồi số tiền sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra với số tiền thu hồi là 396.737.500 đồng. Công ty đã thực hiện nộp số tiền trên về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Hạ tầng đô thị HUDIC thực hiện điều chỉnh doanh thu bán nhà ở xã hội (năm 2020) với số tiền 28.912.019.699 đồng, điều chỉnh số tiền thuế giá trị gia tăng do kê khai, khấu trừ thuế đối với hàng hóa mua vào trong năm 2018, 2019 với số tiền 104.450.000 đồng theo đúng quy định.

Công ty cần phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Hải Dương để có lộ trình, kế hoạch trong việc cắt giảm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và các khoản chi khác khi lập dự toán, quyết toán kinh phí trong công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Dương trong những năm tiếp theo để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan xử lý nội dung ghi thiếu trong các hợp đồng bán nhà cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở xã hội phía Đông Ngô Quyền, thành phố Hải Dương theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

Đồng thời, công ty khi thực hiện quyết toán Dự án Khu nhà ở xã hội phía Đông Ngô Quyền, thành phố Hải Dương thực hiện điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền (tạm tính) là 11.447.300 đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót như đã nêu; chỉ đạo kế toán trưởng và các bộ phận liên quan khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Hoàng Long