Việc chuyển thông tin tại văn bản nêu trên căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 về trách nhiệm trao đổi thông tin về vi phạm pháp luật, tội phạm.

Được biết, Thanh tra tỉnh Hải Dương xác định Cục Thuế tỉnh Hải Dương miễn tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần kinh doanh nhà và xây dựng Hải Dương (sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị HUDIC-PV) là không áp dụng đúng các quy định pháp luật tại thời điểm xét miễn tiền sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Văn bản chấp thuận đầu tư số 2120/UBND-VP ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về cơ chế hỗ trợ, ưu đãi với dự án có ghi: Được miễn tiền sử dụng đất khi giao đất thực hiện dự án.

Tại thời điểm này, Luật Nhà ở năm 2014 chưa có hiệu lực pháp luật nên vẫn áp dụng Luật Nhà ở năm 2005 và Khoản 1, Điều 12 của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 nên việc chấp thuận đầu tư không trái quy định của pháp luật.

Ngày 18/8/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 2113/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 có ghi phương thức giao đất “giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Ngày 18/11/2015, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 2952/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà và xây dựng Hải Dương để xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư Đông Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Tại Điều 2 có ghi: “Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm tính toán, đôn đốc nhà đầu tư nộp tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành”.

Đáng chú ý, đến thời điểm Cục Thuế xem xét quyết định việc miễn tiền sử dụng đất thì Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, trong khi Luật Nhà ở năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2009 hết hiệu lực pháp luật và Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (có hiệu lực ngày 10/12/2015) thay thế Nghị định số 188/2013/NĐ-CP, ngày 20/11/2013.

Tại Khoản 1, Điều 53 Luật Nhà ở năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) nêu rõ: “Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách Nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định để cho thuê, cho thuê mua”.

Khoản 1, Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014 có ghi “Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại Khoản 1, Điều 53 của luật này để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được hưởng các ưu đãi sau đây: a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội”.

Khoản 1, Điều 9, Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (có hiệu lực ngày 10/12/2015) có ghi “chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 58 của Luật Nhà ở”.

Do vậy, Thanh tra tỉnh Hải Dương xác định: “Đến ngày 15/12/2015, Cục Thuế tỉnh Hải Dương mới có Quyết định số 5384/QĐ-CT về việc miễn tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà và xây dựng Hải Dương vẫn căn cứ theo các quy định của Luật Nhà ở năm 2005 và Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 là không áp dụng đúng các quy định pháp luật tại thời điểm xét miễn tiền sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

Được biết, nội dung này Thanh tra tỉnh chưa kết luận và đã có văn bản Báo cáo số 1215/BC-TTr ngày 27/12/2021 đến Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương.

Ngày 5/12/2022, Tỉnh uỷ Hải Dương đã có Văn bản số 863-TB/TU thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về vụ việc liên quan đến Dự án Xây dựng nhà ở chung cư kết hợp khu dịch vụ thương mại của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị HUDIC là chủ đầu tư.

Tại mục 1 của văn bản nêu trên có nội dung, giao ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh khẩn trương ban hành kết luận cuộc thanh tra có liên quan đến vụ việc trên theo đúng quy định của Luật Thanh tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long