Tại Kết luận thanh tra số 05/KL-TTR ngày 02/02/2024 của Thanh tra tỉnh Nghệ An về thanh tra chuyên đề chống thất thu thuế tại Chi cục Thuế khu vực Sông Lam 1 và trực tiếp một số doanh nghiệp đến năm 2022, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận: Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Chi cục Thuế khu vực Sông Lam 1 đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về thuế; có nhiều giải pháp quản lý thuế, khai thác nguồn thu; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về thuế.

Đã thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật.

Đồng thời làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các quy trình; kiểm tra, theo dõi, giám sát, hạn chế tối đa người nộp thuế trốn thuế và có các vi phạm các quy định của pháp luật thuế.

Cùng với đó, về cơ bản các doanh nghiệp đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế, tài chính, kế toán và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Quá trình thanh tra nhận thấy, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho ngân sách Nhà nước, góp phần tăng nguồn thu của ngân sách trên địa bàn nói riêng, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế nói chung.

Bên cạnh những thuận lợi và những ưu điểm, Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng chỉ ra những khuyết điểm, sai phạm trong quá trình thanh tra tại 20 doanh nghiệp. Đó là, các doanh nghiệp còn có vi phạm chính sách, pháp luật về thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước. Qua thanh tra phát hiện 100% doanh nghiệp được thanh tra có vi phạm chính sách, pháp luật về thuế, với tổng giá trị 2.511.663.350 đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn vi phạm chính sách, pháp luật về tài chính, kế toán, thống kê.

Trách nhiệm để xảy ra sai phạm này trực tiếp thuộc về giám đốc, kế toán trưởng các doanh nghiệp. Trách nhiệm quản lý Nhà nước thuộc về cơ quan quản lý thuế trực tiếp Chi cục Thuế khu vực Sông Lam 1.

Quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi số tiền trên vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh; đồng thời kiến nghị các biện pháp xử lý. Trong đó, đối với UBND tỉnh Nghệ An, chỉ đạo cơ quan quản lý thuế và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế; tăng cường thanh, kiểm tra để hạn chế tối đa những sai phạm về thuế của các doanh nghiệp, người nộp thuế.

Giao các chủ đầu tư, ban quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản khi nghiệm thu công trình, hạng mục công trình phải yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn cung cấp đầy đủ, kịp thời hoá đơn thuế giá trị gia tăng nhằm hạn chế tình trạng các doanh nghiệp chậm kê khai, quyết toán thuế.

Đồng thời xem xét ý kiến đề nghị của các doanh nghiệp về bố trí vốn, giải ngân, thanh toán cho giá trị xây dựng cơ bản mà ngân sách Nhà nước đang còn nợ, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp được thanh tra, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm trong chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán, thuế, phí và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước những năm qua; làm rõ nguyên nhân, khắc phục những sai phạm, khuyết điểm trên.

Các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan Nhà nước bố trí vốn, giải ngân, thanh toán cho giá trị xây dựng cơ bản mà ngân sách Nhà nước đang còn nợ để tháo gỡ khó khăn.

Tính đến 31/12/2022, ngân sách Nhà nước chưa thanh toán cho phần khối lượng hoàn thành của 20 doanh nghiệp này là 137.791.996.462 đồng, bao gồm tất cả ngân sách trong và ngoài tỉnh.

Xuân Thống