Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án trồng chè và vườn ươm tại xã Tân Thành (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) của Công ty TNHH Yên Bình.

Theo kết luận, Công ty TNHH Yên Bình được UBND tỉnh Hà Giang cho chủ trương thuê đất trồng chè tại Văn bản số 253 ngày 15/2/2001 và Quyết định số 532 ngày 23/2/2001, về việc phê duyệt dự án trồng chè mới tại xã Tân Thành.

Ngày 22/8/2001, công ty được UBND tỉnh Hà Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại khu vực Phìn Hồ, xã Tân Thành, với diện tích 429,822ha, mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trồng chè), thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Ngày 2/1/2003, Công ty TNHH Yên Bình được UBND tỉnh Hà Giang cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (GCNĐT) với tổng vốn đầu tư dự án hơn 41,5 tỷ đồng (100% vốn của nhà đầu tư), trồng cây công nghiệp lâu năm (cây chè) trên diện tích 400ha, dự án khởi công năm 2002, hoàn thành năm 2003, và được hưởng các ưu đãi (miễn nộp tiền thuê đất 13 năm, miễn nộp thuế sử dụng đất thời hạn 15 năm, hưởng ưu đãi về thuế suất 20%, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 7 năm tiếp theo, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ đầu tư theo pháp luật về đầu tư phát triển).

Kể từ khi được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt dự án, Công ty TNHH Yên Bình đã tiến hành thực hiện thủ tục đầu tư, thực hiện trồng chè và xây dựng vườn ươm. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án trồng chè, tiến độ thực hiện không đảm bảo theo quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh Hà Giang. Công ty chậm thực hiện dự án trồng chè so với quy định tại khoản 12, Điều 38 Luật Đất đai năm 2003.

Ngày 13/10/2005, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2160 thu hồi 396,7ha đất của Công ty TNHH Yên Bình thuê thực hiện dự án trồng chè tại xã Tân Thành, lý do thu hồi công ty chậm thực hiện dự án trồng chè so với quy định của Luật Đất đai. Còn lại diện tích hơn 33,1ha đất tiếp tục cho công ty thuê trồng chè và vườn ươm với thời hạn 46 năm.

Theo Điều 2, Quyết định số 2160 của UBND tỉnh, giao Công ty TNHH Yên Bình có nhiệm vụ: Bàn giao 396,7ha diện tích đất bị thu hồi cho UBND xã Tân Thành và nộp GCNQSDĐ số R549864 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả, đúng ranh giới được thuê; chấp hành đầy đủ các quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; nộp tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định; được hưởng các quyền lợi của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Yên Bình không thực hiện nhiệm vụ được giao và đất thực hiện dự án trồng chè không được sử dụng 18 tháng liên tục (sử dụng đất không đúng mục đích, để đất bị lấn chiếm, đất trống, đất trồng chè không có hiệu quả kinh tế), vi phạm khoản 3, Điều 12; điểm a, e, h khoản 1, Điều 64, Điều 170 Luật Đất đai năm 2013.

Tại Quyết định số 2160, lãnh đạo tỉnh giao Sở TN&MT chỉ đạo Phòng TN&MT huyện Bắc Quang, UBND xã Tân Thành tổ chức thu hồi đất và giao đất theo quyết định; thông báo cho Công ty TNHH Yên Bình đến Sở TN&MT để nộp GCNQSDĐ cũ và làm thủ tục cấp lại GCNQSDĐ theo diện tích còn lại. Tuy nhiên, Sở TN&MT, UBND huyện Bắc Quang (Phòng TN&MT), UBND xã Tân Thành chưa thực hiện theo khoản 1, Điều 2, Quyết định 2160 của UBND tỉnh Hà Giang, vi phạm điểm k, khoản 2, Điều 6 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 11, Điều 22 Luật Đất đai năm 2013; Sở TN&MT không xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai; không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ rõ trách nhiệm này thuộc Giám đốc Công ty TNHH Yên Bình, Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang (Phòng TN&MT), Chủ tịch UBND xã Tân Thành giai đoạn từ tháng 10/2005 đến nay.

Từ ngày 13/10/2005 đến thời điểm thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) không thực hiện việc quản lý dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo quy định của pháp luật để dự án của Công ty TNHH Yên Bình vi phạm các quy định nêu trên. Trách nhiệm thuộc Giám đốc Sở NN&PTNT giai đoạn từ tháng 10/2005 đến nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu thu hồi diện tích 33,1ha tại Quyết định số 2160 ngày 13/10/2005 do Công ty TNHH Yên Bình quản lý, sử dụng đất lỏng lẻo, để đất bị lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, để đất trống, đất trồng chè không có hiệu quả. Thu hồi GCNĐT; thu hồi, chấm dứt Văn bản số 253 và Quyết định số 532 của UBND tỉnh.

Yêu cầu công ty nộp GCNQSDĐ số R549864; bàn giao diện tích đất tại Quyết định số 2160 (33,1ha) giao cho UBND xã Tân Thành; nộp GCNĐT do hết thời hạn hoạt động.

Giám đốc Sở TN&MT, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Thành nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quản lý Nhà nước theo quy định.

Sở TN&MT chủ trì phối hợp UBND huyện Bắc Quang, UBND xã Tân Thành, Giám đốc Công ty TNHH Yên Bình, các cơ quan liên quan thực hiện tổ chức thu hồi diện tích 33,1ha; thông báo công ty đến Sở TN&MT nộp GCNQSDĐ. Sở NN&PTNT phối hợp với Sở TN&MT, huyện Bắc Quang, xã Tân Thành rà soát, đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng nằm trong 429,822ha đất và đề xuất giải pháp bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo thu hồi GCNĐT; tham mưu UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt Văn bản số 253 về việc cho chủ trương thuê đất trồng chè đối với Công ty TNHH Yên Bình.

Bùi Bình