Nghiệm thu, thanh toán chưa đúng quy định

Việc chấp hành pháp luật TCD, KNTC đã được UBND TP Đông Hà quan tâm. Việc giải quyết đơn thư, phản ánh khá kịp thời. Tuy nhiên, việc TCD, giải quyết đơn thư vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót.

Trong đó, một số văn bản quản lý do UBND TP Đông Hà ban hành chưa được điều chỉnh, bổ sung thay thế kịp thời theo quy định; việc lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ, khoa học; một số vụ việc chưa được đôn đốc, theo dõi, xử lý kịp thời; việc mở sổ ghi chép, theo dõi TCD chưa đúng biểu mẫu quy định, biên bản TCD chưa có xác nhận của người chủ trì.

Một số đơn có nội dung liên quan đến khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính nhưng phân loại là đơn kiến nghị, phản ánh là chưa đúng quy định pháp luật; một số đơn có nội dung khác nhau nhưng chưa được xử lý theo quy định.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản còn thiếu sót. Cụ thể, UBND TP Đông Hà chưa áp dụng Quyết định 996/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị trong thẩm định, phê duyệt dự toán các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Một số khối lượng, chủng loại vật liệu trong dự toán chưa được thuyết minh cụ thể, rõ ràng.

Một số công tác khảo sát chưa phù hợp với thực tiễn, chưa cụ thể để làm căn cứ lập thiết kế, dự toán cũng như các hồ sơ thanh toán chi phí quản lý dự án chưa đầy đủ, chặt chẽ.

Theo KLTT, công tác nghiệm thu, thanh toán một số công tác, hạng mục công trình xây dựng chưa đúng với thực tế đơn giá, định mức quy định với tổng số tiền là hơn 415,8 triệu đồng.

Kiến nghị thu hồi hơn 480,6 triệu đồng

Việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng đã được UBND TP Đông Hà quan tâm chỉ đạo, bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện nhằm từng bước bảo đảm việc quy hoạch, phát triển đô thị TP Đông Hà theo hướng văn minh, hiện đại. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu trên diện tích lập quy hoạch chung đạt 9/9 phường.

Tuy nhiên, theo KLTT, trong quá trình tổ chức lập và thực hiện quy hoạch xây dựng còn một số tồn tại, thiếu sót. Cụ thể, đối với đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, một số đồ án quy hoạch có phạm vi lập quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp là chưa phù hợp, quy mô lập quy hoạch lớn hơn 20ha là chưa phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh. Sử dụng kinh phí đầu tư công chưa đảm bảo… các đồ án đã được lập và phê duyệt từ nhiều năm trước nhưng đến nay chưa có dự án được triển khai.

Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2.000 các phường, theo KLTT nội dung, quy trình, thủ tục, tiến độ thực hiện công tác rà soát, xin chủ trương, lập nhiệm vụ, khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch chưa đầy đủ, đảm bảo quy định… Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Đông Lương nghiệm thu, thanh toán thừa khối lượng công tác khảo sát số tiền trên 64,8 triệu đồng.

Trước những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đông Hà chỉ đạo các phòng, ban thuộc UBND TP tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý, chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục kịp thời; bố trí lịch TCD phù hợp; tham gia trực tiếp TCD theo đúng quy định của Luật TCD để nắm, giải quyết quyền lợi của công dân… mở sổ sách đúng biểu mẫu, phân loại xử lý đơn phù hợp tính chất, nội dung và lưu trữ đảm bảo quy định.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng; chú trọng công tác thẩm định, thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình trong và sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; rà soát chấn chỉnh công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán, giám sát, nghiệm thu. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung, quy trình, thủ tục, thời gian trong lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện đồ án quy hoạch theo quy định… hạn chế tình trạng quy hoạch đã phê duyệt nhiều năm nhưng không có triển khai, gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đông Hà chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị chấn chỉnh công tác thẩm định xây dựng và thẩm định quy hoạch; tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí thẩm định theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đông Hà chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, khuyến công và dịch vụ công ích, Trung trâm Phát triển quỹ đất, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND các phường thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh do nghiệm thu, thanh toán một số công tác, hạng mục công trình, dự án chưa đúng quy định với số tiền là trên 480,6 triệu đồng.

Minh Tân