Ngày 28/7/2023, ông Mai Trường Sinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ (trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 181/QĐ-SNV ngày 16/6/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức, kiểm tra việc điều động, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị, địa phương), đã ký Thông báo số 86/TB-SNV về kết quả kiểm tra tại Sở Tài chính.

Về cơ bản, công tác tổ chức tuyển dụng viên chức và thực hiện điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Tài chính được tổ chức thực hiện theo các quy định của Trung ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Hà Tĩnh còn chậm theo yêu cầu của UBND tỉnh; việc xây dựng và ban hành kế hoạch điều động, luân chuyển đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn chậm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cụ thể, đến thời điểm kiểm tra (6/2023), Sở Tài chính chưa ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023. Việc thực hiện điều động, luân chuyển chưa đảm bảo về số lượng và thời gian theo kế hoạch và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Tài chính thực hiện điều động, luân chuyển đối với 6/12 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch.

Trong đó, năm 2022, thực hiện điều động, luân chuyển đối với 2/7 công chức chưa đảm bảo về lộ trình thời gian theo kế hoạch. Năm 2023, thực hiện điều động, luân chuyển đối với 4/5 công chức chưa đảm bảo về lộ trình thời gian theo kế hoạch.

Cũng thời điểm này, đoàn đã chỉ ra có 6 công chức có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 5 năm đến dưới 8 năm và từ 8 năm trở lên thuộc đối tượng phải điều động, luân chuyển nhưng đơn vị chưa thực hiện.

Trước những tồn tại, hạn chế trên, đoàn đã đề nghị Sở Tài chính tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc thẩm quyền của đơn vị, trong đó cần chú trọng tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyển dụng viên chức để tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng đúng thời gian yêu cầu của UBND tỉnh. Khẩn trương thực hiện điều động, luân chuyển đối với 6 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời gian giữ vị trí công tác từ 5 năm trở lên, đặc biệt là các công chức có thời gian giữ vị trí công tác từ 8 năm trở lên. Tiếp tục rà soát các vị trí công tác thuộc danh mục vị trí việc làm thuộc diện chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, để xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm bảo quy định.

Trước những kiến nghị và thực hiện kết luận kiểm tra của đoàn, ngày 2/11, đại diện Sở Tài chính tỉnh thông tin: Đối với những tồn tại diễn ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Hà Tĩnh, do đây là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, chưa đủ điều kiện để tổ chức tuyển dụng, nên sở thực hiện tuyển dụng theo quy định. Đây là lần đầu tiên Sở Tài chính tự tổ chức tuyển dụng viên chức đối với đơn vị trực thuộc, chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực, công tác này.

Đối với những tồn tại, hạn chế liên quan việc điều động, luân chuyển công chức giữ chức vụ quản lý, sở thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ. Do đó, Sở Tài chính đã ban hành kế hoạch điều động, luân chuyển đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch chưa triệt để.

Nguyên nhân của việc này là do sau khi sở ban hành kế hoạch về điều động, luân chuyển công chức (ngày 9/3/2022) thì Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện có hiệu lực thi hành. Do vậy, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mình. Sau đó, sở đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn theo quy định.

Việc thực hiện điều động đồng thời nhiều công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong khoảng thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác tham mưu của ngành.

Mặt khác, trong năm 2023, sở có 4 công chức nghỉ hưu (3 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý), trong đó có 2 người giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương. Do đó, cần xem xét, rà soát, thực hiện điều động, luân chuyển gắn với công tác bổ nhiệm 2 vị trí trưởng phòng và tương đương.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm: "Nhằm khắc phục một số tồn tại đã được chỉ ra, hiện sở đang rà soát, xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển đối với các công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn lại cũng như xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh và không ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác tham mưu của ngành".

Xuân Thống