Trong quá trình thực hiện việc lập dự toán ngân sách Nhà nước, đơn vị đã phân bổ một số nội dung của dự toán chưa đúng với nhiệm vụ chi và mục lục ngân sách là không đúng quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 44 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận, việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước vẫn còn một số thiếu sót, trong 3 năm 2015, 2016, 2017, một số nhiệm vụ chi thực hiện không hết hoặc vượt so với dự toán được giao, nhưng đơn vị không làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng mà chi cho các nội dung khác là không đúng quy định.

Mặt khác, đơn vị thanh toán một số nội dung không đúng quy định như: Thanh toán tiền bồi dưỡng trực ngày lễ, tết vượt định mức quy định; bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vượt định mức quy định...
Một số chứng từ chi chưa bảo đảm về mặt thủ tục thanh toán như: Phiếu đề xuất mua hàng hoặc tiếp khách; hoá đơn tài chính mua tem không ghi ngày, tháng, năm; thanh toán chi phí đi công tác trước thời điểm chuyến công tác kết thúc.

Từ ngày 16/5/2016, khi tiến hành mua sắm tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đơn vị vẫn áp dụng văn bản đã hết hiệu lực là Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính. Việc mua sắm không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu và biên bản thương thảo hợp đồng là không đúng quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, trong quá trình quản lý và sử dụng đơn vị chưa lập danh sách tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới, những tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn chưa được chuyển sang theo dõi, quản lý, sử dụng như công cụ, dụng cụ lâu bền là không đúng quy định tại Điều 3, Chương II Thông tư số 162/2014/TT-BTC.

Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đơn vị không có giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cán bộ và nhân viên tại đơn vị là không đúng quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Đơn vị cũng không kê khai một số khoản thu nhập tính thuế như, nhuận bút biên tập Website, bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử, bồi dưỡng các cuộc họp...

Kiểm tra tại Ban Cứu trợ tỉnh, kết luận chỉ ra, đơn vị chưa ban hành quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục thanh toán tiền, hàng cứu trợ mà chỉ được thực hiện theo hướng dẫn, yêu cầu của tổ chuyên viên giúp việc. Vì vậy, hồ sơ thanh toán về cứu trợ chưa có sự thống nhất.

Ngoài ra, trong 3 năm 2015, 2016, 2017, Ban Cứu trợ tỉnh đã chuyển hỗ trợ cho các tỉnh bị thiên tai, lũ lụt từ nguồn Quỹ Cứu trợ với tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng là không đúng quy định tại Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 15/4/2008 của Chính phủ.

Tương tự, tại Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo", trong 3 năm 2015, 2016, 2017, chưa ban hành quy định cụ thể về trình tự hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán tiền hỗ trợ để các Ban Vận động cấp dưới thực hiện. Do đó, quá trình thực hiện, hồ sơ thanh toán chưa có sự thống nhất.

Năm 2015, Ban Vận động Quỹ đã tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Ất Mùi 2015 với tổng chi phí quản lý là 77,6 triệu đồng nhưng không có bảng dự trù kinh phí...

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót; thực hiện tốt công tác lập, thực hiện và quyết toán ngân sách Nhà nước theo đúng quy định; rút kinh nghiệm đối với các trường hợp thanh toán chứng từ chưa bảo đảm, chưa đúng quy định.

Đối với Ban Cứu trợ tỉnh, tham mưu, đề xuất phương án sử dụng nguồn Quỹ cứu trợ đúng quy định; thực hiện công khai nguồn kinh phí tiền, hàng cứu trợ; tiến hành kiểm tra, giám sát định kỳ đối với các đơn vị tiếp nhận cứu trợ theo quy định pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh; kiểm tra, rà soát nguồn Quỹ Cứu trợ đã được phân phối về UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố để có phương án sử dụng nguồn kinh phí trên đúng quy định pháp luật.

Thái Hải