Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm với tổng số tiền 30.919 triệu đồng; yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước 26.534 triệu đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 4.385 triệu đồng; ban hành 66 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt là 1.816 triệu đồng.

Thực hiện định hướng chương trình thanh tra năm 2024 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã có văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 đến toàn thể ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang.

Công tác xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra luôn được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Trên cơ sở kế hoạch thanh tra năm 2024 của các sở, ngành và huyện, thành phố, thị xã xây dựng, Thanh tra tỉnh đã tiến hành rà soát, xử lý triệt để tình trạng chồng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan đơn vị. Kết quả qua rà soát, tỉnh Bắc Giang đã xử lý cắt giảm 30% số cuộc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, giảm 10% số cuộc thanh tra hành chính.

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh Bắc Giang chỉ đạo theo dõi chặt chẽ hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gắn với triển khai thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp khi chưa thực sự cần thiết.

Ngành Thanh tra tỉnh thi hành nghiêm túc, dứt điểm các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; thực hiện nghiêm quy định về giám sát hoạt động các đoàn thanh tra; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc thanh tra theo dõi đôn đốc thực hiện hiệu quả các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị và giao nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân trong việc tổ chức thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các quyết định, kết luận; xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, quý I, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn chưa phát hiện vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra. Về công tác thụ lý, điều tra các vụ án tham nhũng, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 18 vụ/37 bị can, đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 3 vụ/13 bị can, đang điều tra 15 vụ/24 bị can. Về công tác truy tố các vụ án tham nhũng, viện kiểm sát nhân dân đã thụ lý 9 vụ/29 bị can, đã truy tố, chuyển hồ sơ sang tòa án 9 vụ/29 bị can. Về công tác xét xử các vụ án tham nhũng, tòa án nhân dân đã thụ lý sơ thẩm 14 vụ/41 bị cáo về tham nhũng, đã xét xử 6 vụ/17 bị cáo.

Theo số liệu thống kê, tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được phát hiện mới là 1.126 triệu đồng. Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã thu hồi, bồi thường 1.514 triệu đồng.

Ngoài ra, quý I/2024, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 15 công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Thanh tra tỉnh đang triển khai nội dung về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Hoàng Long