Chủ trì buổi công bố là Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cùng với sự tham dự của các thành viên đoàn thanh tra; đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn và các phòng ban liên quan thuộc huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị); đại diện lãnh đạo UBND phường Điện An và Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long. 

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, việc thanh tra lần này là thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2213/UBND-TD ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về nội dung tiếp công dân tháng 3 năm 2024 với mục đích là giúp lãnh đạo UBND tỉnh nắm được tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; công tác quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; công tác quy hoạch và tiến độ đầu tư, xây dựng dự án theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt của chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Qua đó, xác định những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và chủ đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện đầu tư dự án.

Kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật (nếu có).

Kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án hoặc cho phép tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để đầu tư dự án đạt hiệu quả.

Trước đó, trong quý I năm 2024, UBND tỉnh và các ngành, địa phương tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tiến hành triển khai 90 cuộc thanh tra hành chính; trong đó, triển khai trong kỳ 38 cuộc, kỳ trước chuyển sang 52 cuộc; theo kế hoạch 50 cuộc (trong đó, các cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch năm 2024 đã triển khai 28/177 cuộc, đạt tỷ lệ 15,8%) và đột xuất 40 cuộc.

Qua thanh tra đã ban hành 48 kết luận thanh tra (trong đó có 42 kết luận thanh tra năm 2023 chuyển sang); qua thanh tra tại 108 đơn vị đã phát hiện sai phạm 5.063,38 triệu đồng và 1.492m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1.963,46 triệu đồng và 1.492m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác 3.099,92 triệu đồng.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 55 tập thể, 85 cá nhân; chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 1 trường hợp đối với hành vi trốn thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Thanh Nhung