Đoàn thanh tra do ông Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn thanh tra, ông Đỗ Ngọc Toàn đã công bố quyết định của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Ninh Bình.

Đoàn gồm 5 thành viên, sẽ tiến hành thanh tra tại 11 đơn vị gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trường Đại học Hoa Lư, UBND huyện Yên Khánh, Nho Quan, Hoa Lư, thành phố Tam Điệp, Công ty TNHH xây dựng Xuân Quyền, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình.

Thời kỳ thanh tra từ từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2022.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đề nghị đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, nội dung thanh tra theo quy định; đề nghị các đơn vị được thanh tra của tỉnh Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với đoàn, đảm bảo tiến độ và nội dung yêu cầu đã đề ra. Đồng thời bày tỏ mong muốn các đơn vị trong tỉnh sẽ trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng để đoàn tổng hợp báo cáo đề xuất với lãnh đạo ban, Bộ Nội vụ và cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng sát với thực tiễn.

Báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình cho thấy, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Ninh Bình đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Trở thành động lực của sự phát triển, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua được thể hiện rõ nét.

Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động ổn định; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả.

Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong trào thi đua phong phú, đa dạng đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đã chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phương Anh