Theo Quyết định số 73/QĐ-X05-P1, đoàn kiểm tra gồm 05 thành viên do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, thanh tra viên cao cấp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Đoàn sẽ kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng công an các cấp trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực. Thời gian kiểm tra từ ngày 17/4/2024 đến ngày 25/4/2024, thời gian kiểm tra là 06 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu quán triệt đến lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Quảng Bình các nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra và yêu cầu thực hiện nghiêm túc quyết định kiểm tra.

Đồng thời, yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, sự chỉ đạo, điều hành của trưởng đoàn kiểm tra và các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền thì thành viên đoàn kiểm tra kịp thời báo cáo trưởng đoàn và đề xuất biện pháp xử lý.

Đây là cuộc kiểm tra theo kế hoạch đối với Công an tỉnh Quảng Bình nhằm đánh giá đúng thực trạng việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, của Bộ Công an về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực; tình hình và kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ và kế hoạch công tác thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Qua kiểm tra phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy, biểu dương, nhân rộng; làm rõ những hạn chế, thiếu sót, vi phạm; phát hiện những hạn chế, bất cập hoặc những nội dung của các quy định pháp luật có liên quan để nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Từ đó nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham những, tiêu cực.

Hoàng Tuấn