Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trong 2 năm (2020 - 2021) tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc chưa được kiểm tra theo Kết luận số 336/KL-TTr ngày 26/5/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh.

Đoàn thanh tra gồm 4 thành viên, do ông Nguyễn Văn Bính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Thời gian thanh tra là 15 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm lập kế hoạch thanh tra trình Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra theo quy định của pháp luật.

Đình Sang