Qua thanh tra, phát hiện số tiền sai phạm 10.936.545.227 đồng và 450.622 m2 đất. Đến nay, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 5,8 tỷ đồng, thu hồi về đơn vị trên 57 triệu đồng, truy thu thuế trên 212 triệu đồng và một số kiến nghị xử lý khác trên 4,8 tỷ đồng. Xử phạt vi phạm hành chính trên 203 triệu đồng.

Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm.

Trong công tác tiếp công dân: Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 456 lượt/496 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các lĩnh vực sau: đất đai 252 lượt; bồi thường 29 lượt; nhà cửa, tài sản 03 lượt; chế độ, chính sách 20 lượt; tư pháp 20 lượt; lĩnh vực khác 132 lượt.

Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 186 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 204 lượt; ban hành công văn về xử lý nội dung của công dân trình bày 58 lượt; đang xử lý nội dung công dân trình bày 08 lượt.

                                                                  

HN