Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long Lê Đồng Khởi, các hoạt động thanh tra phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp tiến hành thanh tra, bảo đảm tiến độ các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, nhiều đơn thư khiếu nại (KN), tố cáo (TC), dư luận có nhiều ý kiến; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng.

Bên cạnh việc tiến hành thanh tra, cần chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật…

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện 6 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực thanh tra kinh tế - xã hội; thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật về tiếp công dân, KN, TC và phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6 trên địa bàn huyện Long Hồ, thị xã Bình Minh và TP Vĩnh Long; thanh tra việc chấp hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thời kỳ 2021 - 2022; thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tỉnh cũng tiến hành thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, KN, TC đối với UBND huyện Vũng Liêm; thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định có liên quan về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh.

Ngoài triển khai các cuộc thanh tra theo các nội dung trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long sẽ chủ động lực lượng để tiến hành thực hiện cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Giải quyết các vụ việc mới phát sinh đạt trên 85%

Chánh Thanh tra tỉnh Lê Đồng Khởi cho biết, trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Thanh tra tỉnh yêu cầu tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan ở các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc đông người, phức tạp.

Thủ trưởng cơ quan nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc KN, TC mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019; Kế hoạch 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Qua đó, giải quyết căn bản tình hình KN, TC phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra KN, TC đông người, vượt cấp, không để phát sinh điểm nóng.

Triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh; sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC gắn với bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ để việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

Nhật Huyền