Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Thanh tra tỉnh, nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ của ngành Thanh tra theo quy định; đúng định hướng của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các chương trình, kế hoạch chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra.

Kế hoạch yêu cầu thực hiện nghiêm các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Hoạt động thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh tra. Đổi mới phương pháp, cách thức xây dựng kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra…

Trong đó, tập trung thanh tra những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến; kiểm soát tài sản, thu nhập).

Tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng đất đai (tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật).

Bên cạnh việc tiến hành thanh tra, cần chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật tiêu cực, tham nhũng…

Thanh tra tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm 2023, đơn vị sẽ tiến hành thanh tra các dự án, gói thầu trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các công ty thành viên trúng thầu theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng đối với các dự án trên địa bàn huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom và thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng (khi có kế hoạch hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ); thực hiện một số cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên.

Thanh tra tỉnh cũng tăng cường trao đổi, phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc đông người, phức tạp.

Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Tiếp tục phối hợp với ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo tinh thần Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019; Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Qua đó, giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhật Huyền