Theo số liệu thống kê, quý I, các tổ chức Thanh tra tỉnh Lai Châu thực hiện 24 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 11 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 998,3 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi về NSNN 745,9 triệu đồng (đã thu nộp NSNN 715,6 triệu đồng, đạt 95,9%) và xử lý khác 252,4 triệu đồng; kiến nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với 23 tập thể, 133 cá nhân.

Các sai phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Chi sai chế độ định mức; chi sai một số nội dung về công tác phí, phụ cấp kiêm nhiệm; hồ sơ thanh quyết toán công trình thiếu một số thủ tục, khối lượng…

Ngoài ra, các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai 19 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành kết luận, thông báo17/19 cuộc tại 19 tổ chức, 148 cá nhân.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện và xử lý vi phạm đối với 22 tổ chức, 18 cá nhân. Ban hành 34 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 1.324,9 triệu đồng, các tổ chức, cá nhân đã thực hiện 100% quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Hành vi vi phạm hành chính trên các lĩnh vực công thương, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường (xử phạt 1.279,8 triệu đồng đối với tổ chức, 45,1 triệu đồng đối với cá nhân); phạt bổ sung tước giấy phép lái xe có thời hạn, tước phù hiệu có thời hạn và tước giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định có thời hạn.

Đối với kết quả thực hiện kết luận thanh tra, quý I, có 23 kết luận thanh tra phải thực hiện, các đơn vị đã thực hiện và hoàn thành 15 kết luận, 8 kết luận tiếp tục được đôn đốc thực hiện. Đã thu hồi nộp NSNN 1.242,2 triệu đồng, phải tiếp tục thu hồi 3.348,5 triệu đồng.

Đánh giá về công tác thanh tra quý I/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương cho biết, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chủ động bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành và yêu cầu quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị địa phương để xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm theo trình tự thủ tục quy định.

Việc xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm toán được chú trọng, xử lý ngày từ khi xây dựng kế hoạch thanh tra. Kế hoạch thanh tra được tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra…

Tuy nhiên, việc ban hành kết luận thanh tra có cuộc còn chậm (tập trung vào cuộc thanh tra đột xuất, có nội dung rộng, phức tạp); tỷ lệ thu hồi sai phạm kinh tế sau thanh tra có cuộc còn thấp (kết luận thanh tra thuộc kỳ trước); xây dựng kế hoạch thanh tra có đơn vị còn lúng túng.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 769 ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Kế hoạch số 1390 ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...

Bùi Bình