Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 24/11/2022.

Cụ thể, không tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách tại UBND huyện Thoại Sơn do trùng lặp với danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán thuộc kế hoạch năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 để tránh trùng lặp với nội dung và danh mục được kiểm toán năm 2023 ban hành kèm theo Thông báo số 1419/TB-KTNN ngày 28/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo kế hoạch, trong quý I/2023, Thanh tra tỉnh An Giang sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Châu Phú về thực hiện các quy định của pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thời kỳ 2020 - 2022.

Quý II/2023, tiến hành thanh tra việc giao đất, cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với đất được giao, cho thuê trong thời kỳ 2021 - 2022 tại UBND TP Long Xuyên.

Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc chấp hành các quy định pháp luật về tài chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc. Thời kỳ thanh tra từ năm 2020 đến năm 2022.

Quý III/2023, tiến hành thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với công tác mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản công, thời kỳ 2021 - 2022.

Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh. Thời kỳ thanh tra năm 2020 - 2022.

Cảnh Nhật