Trong quý I năm 2024, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 90 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 233 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 31 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng sai phạm là 25.193,5 triệu đồng, các sai phạm chủ yếu là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu, khai thác khoáng sản, thương mại, các mặt hàng thực phẩm, an toàn thực phẩm, chăn nuôi thú y...

Thanh tra tỉnh thực hiện 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch từ kỳ trước chuyển sang tại 20 đơn vị. Tổng sai phạm về kinh tế 24.571,2 triệu đồng.

Cũng trong quý I, toàn tỉnh Hà Nam đã thực hiện được 79 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 220 lượt cá nhân, tổ chức.

Qua thanh tra đã phát hiện 24 cá nhân, tổ chức có sai phạm. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 20 trường hợp với số tiền xử phạt vi phạm là 622,3 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 622,3 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại với công dân; tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật.

Trong quý I năm 2024 tại trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.085 lượt người. Tiếp nhận 1.635 đơn thư các loại trong đó có 720 đơn đủ điều kiện xử lý.

Trong số đơn đủ điều kiện xử lý gồm: 23 vụ việc khiếu nại, 12 vụ việc tố cáo và 364 vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước, so với cùng kỳ năm 2023 đơn khiếu nại giảm 32%, đơn tố cáo giảm 4%, số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giảm 23%, số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền tăng 9%.

Về cơ bản, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là đối với các vụ việc đông người, phức tạp.

Công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo tuy đã có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn có việc, có đơn vị chưa chủ động đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc để vụ việc kéo dài. Nhận thức của một số công dân chưa đầy đủ, dễ bị lôi kéo, kích động nên có vụ việc đã được các cơ quan xem xét giải quyết đảm bảo đúng pháp luật nhưng vẫn cố tình không chấp hành, thường xuyên đến trụ sở tiếp công dân và gửi đơn đến các cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định, kiến nghị xử lý sau thanh tra có hiệu lực pháp luật. Tổ chức thực hiện hiệu quả việc sử dụng phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra trên toàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Chính Bình