Ban hành thêm nhiều kết luận thanh tra

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp Trần Đăng Vinh cho biết, trong tháng 5/2023, lãnh đạo TTCP đã tập trung chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Tổng TTCP chủ trì nhiều cuộc họp về công tác xây dựng thể chế, cho ý kiến dự thảo kết luận thanh tra đối với một số cuộc thanh tra. Các phó tổng thanh tra chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đã làm việc với các tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Trong tháng 5/2023, TTCP đã ban hành thêm 3 kết luận thanh tra về cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và thanh tra tại tỉnh Yên Bái, tại Bộ Xây dựng, nâng số kết luận thanh tra đã ban hành trong những tháng đầu năm lên 8 cuộc.

Tiếp tục thực hiện 27 cuộc thanh tra, trong đó, tiếp tục hoàn thiện 8 dự thảo kết luận đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; đang hoàn thiện 3 dự thảo, thẩm định dự thảo 5 cuộc, xây dựng 3 dự thảo, xây dựng báo cáo kết quả thanh tra 2 cuộc…

Vụ Kế hoạch Tổng hợp chủ trì tham mưu Ban Cán sự Đảng TTCP ban hành Nghị quyết số 76-NQ/BCS ngày 6/6/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; có văn bản gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương về phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo Kế hoạch số 733/KH-TDTW ngày 12/5/2023 để phục vụ Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII và kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục các công dân khiếu kiện còn lưu trú trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trở về địa phương để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tiếp 253 lượt với 722 công dân đến trình bày 253 vụ việc; phân loại, xử lý 1.568 đơn; xây dựng báo cáo kết quả 10/15 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao kiểm tra, xác minh; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và các kiến nghị của đoàn giám sát tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch 1910/KH-TTCP; hoàn thiện mô hình tiếp công dân trực tuyến.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, đã thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo kế hoạch; báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập của những đối tượng thuộc thẩm quyền của TTCP và xây dựng báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước năm 2022.

Đôn đốc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính gửi báo cáo kết quả thí điểm đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: LP

Trình Chính phủ 2 dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 2022; quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra tổng cục, cục, thanh tra cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong ghi nhận, các cục, vụ, đơn vị đã cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong tháng 5 cũng như đánh giá cao các ý kiến tham gia tại cuộc họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng TTCP yêu cầu các cục vụ, đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, các đơn vị phải tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/BCS ngày 6/6/2023 của Ban Cán sự Đảng TTCP về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra. Đặc biệt, quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra. 

Vụ I chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch Tổng hợp và các cục, địa bàn khẩn trương tham mưu Tổng TTCP ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và định hướng chương trình thanh tra năm 2023. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 tại các bộ, ngành, địa phương.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; phối hợp chặt chẽ với địa phương để nắm tình hình khiếu kiện của công dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại Thủ đô Hà Nội, đặc biệt trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các vụ việc khiếu nại, tố cáo được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của TTCP và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và các kiến nghị của đoàn giám sát tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những nhiệm vụ chậm triển khai.

Tham mưu Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

Các cục, vụ, đơn vị quán triệt công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đúng quy định về phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước.

Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các vụ việc được giao, chủ động nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo và kiến nghị, đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh.

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra bám sát các hoạt động, công tác của TTCP, của ngành Thanh tra và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng TTCP về công tác tuyên truyền…

Phương Hiếu