Ngay từ đầu năm, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo toàn ngành Thanh tra bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để triển khai công tác thanh tra.

Đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra và tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch và thực hiện quy hoạch, việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Triển khai thực hiện thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra. Chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo liên quan đến hoạt động thanh tra.

Qua thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật.

Kết quả công tác thanh tra tiếp tục đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong quý I năm 2024, bên cạnh việc thực hiện 14 cuộc thanh tra hành chính, ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng đã triển khai 22 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (22 cuộc theo kế hoạch).

Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 19 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và ban hành kết luận 19/22 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 10 tổ chức, cá nhân có vi phạm, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền là 163 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 138 triệu đồng.

Cũng trong quý I năm 2024, toàn ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng đã ban hành và sửa đổi, bổ sung 6 văn bản quản lý, chỉ đạo về thanh tra. Tổ chức được 3 lớp tuyên truyền với 117 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra.

Từ những kết quả đạt được, ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện tốt trong quý II năm 2024, như: Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra.

Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra, nhất là thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh tra và tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành chú trọng thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của các tổ chức, cá nhân, nhất là trên các lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm.

Nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý các sai phạm trong hoạt động thanh tra theo tinh thần Nghị quyết số 122-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2024 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ. Quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính.

 

Trung Hà