Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Bộ luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và quán triệt việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường theo hướng tăng số lượng các cuộc thanh tra chuyên ngành vào các nội dung được dư luận xã hội quan tâm; trình tự, thủ tục tiến hành các cuộc thanh tra được thực hiện theo quy định.

Qua thanh tra tại các bộ, ngành, địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả và kỷ cương, kỷ luật, công vụ; phát hiện những tồn tại, hạn chế trong cơ chế, chính sách để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp; phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm, thu hồi các quyết định vi phạm pháp luật, đồng thời, kiến nghị các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm và có biện pháp xử lý vi phạm.

Để triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2024, ngay từ đầu năm trong quý I/2024, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo tiến hành thực hiện 6 cuộc thanh tra chuyên ngành (trong đó, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành 4 cuộc, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành 1 cuộc, Ban Tôn giáo Chính phủ tiến hành 1 cuộc).

Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp; Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 8/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên phạm vi cả nước; Bộ Nội vụ đã kiểm tra và ban hành thông báo kết quả kiểm tra về tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ liên quan đến người dân, doanh nghiệp tại 3 tỉnh, thành phố.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra trách nhiệm việc thực hiện công vụ của công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp tại 6 bộ và 3 tỉnh, thành phố.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra trách nhiệm việc thực hiện công vụ của công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức tại 1 đơn vị trực thuộc Bộ (Ban Tôn giáo Chính phủ).

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 9/1/2024 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ) về kiểm tra công vụ việc tham mưu, xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2023 tại 6 bộ.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành công bố quyết định và đang tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ Nội vụ phê duyệt.

Hiện tại, có 3 cuộc kiểm tra đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra. Đối với các cuộc thanh tra trong quý I theo kế hoạch năm 2024 đang triển khai, chưa kết thúc. Bộ Nội vụ đang tiến hành đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã triển khai trong năm 2023.

Cũng trong quý I/2024, Bộ Nội vụ tiếp 98 lượt công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 289 đơn. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp dân sự về đất đai và thủ tục tố tụng các vụ án hình sự tại các địa phương (việc thu hồi, tranh chấp đất đai, dự án, xây dựng, giải phóng mặt bằng); sai phạm trong công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức không đúng quy định; chế độ tiền lương; tham nhũng, tiêu cực; lợi ích nhóm; các hành vi vi phạm quy định về quản lý Nhà nước đối với các hội, hiệp hội; công tác khen thưởng; việc hưởng chế độ phụ cấp; các hành vi vi phạm pháp luật khác... Kiến nghị, phản ánh và đề nghị xác nhận, cấp đổi, cấp lại huân chương, huy chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; việc mâu thuẫn nội bộ cá nhân, tổ chức liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo hoặc các quyết định giải quyết tranh chấp nhà, đất hoặc tài sản, công trình liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức tôn giáo hoặc chính quyền địa phương.

Tất cả đơn thư gửi đến Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc đều được tiếp nhận, xem xét, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn theo luật định. Đối với các đơn không đủ điều kiện xử lý và đơn không thuộc thẩm quyền, Bộ Nội vụ tiến hành lưu hồ sơ, hoặc hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết cho công dân.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, pháp  luật của Nhà nước liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN, tiêu cực. Triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2024 và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất (nếu có).

Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã triển khai nhăm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý sau thanh tra. Tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC; công tác tổ chức, bộ máy thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ để phù hợp với các quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực giao…

Phương Anh