Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy, toàn ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện 73 cuộc thanh tra hành chính và 132 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 2.375 triệu đồng và 01 suất đất tái định cư; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 938 triệu đồng và 01 xuất đất tái định cư; kiến nghị giảm trừ và kiến nghị khác 1.437 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách 745 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.113 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 457 tổ chức và cá nhân có vi phạm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TQ

Trong đó, Thanh tra tỉnh đã triển khai 23 cuộc thanh tra, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 10 cuộc, ban hành kết luận 10 cuộc. Phát hiện tổng số tiền vi phạm 2.030 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 618 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ và kiến nghị khác 1.412 triệu đồng, đã thu hồi 596 triệu đồng, đạt 96%. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn thực hiện 03 cuộc kiểm tra, rà soát theo chỉ đạo của UBND tỉnh và cử cán bộ tham gia nhiều đoàn thanh, kiểm tra liên ngành.

Thanh tra sở, ngành, huyện, thành phố đã tiến hành 50 cuộc thanh tra; đã kết thúc thanh tra trực tiếp 27 cuộc; ban hành 26 kết luận thanh tra. Phát hiện tổng số tiền vi phạm 345 triệu đồng và 01 xuất đất tái định cư; kiến nghị xử lý hành chính đối với 02 tổ chức và 11 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ với 01 đối tượng.

Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 132 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện 451 cá nhân, tổ chức có vi phạm với số tiền vi phạm 1.739 triệu đồng; ban hành 385 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 3.113 triệu đồng, đã thu hồi 2.418 triệu đồng, đạt 77%.

Toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 37 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc 15 kết luận, quyết định xử lý; phải thu 31.787 triệu đồng, 162.883m2 đất và 03 xuất đất tái định cư; đã thu 5.883 triệu đồng.  

Toàn tỉnh đã đón tiếp 1.448 lượt với 2.495 người, (62 đoàn có 926 người), tổng số 1.444 vụ việc (cũ 389 vụ việc, mới 1.050 vụ việc).

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đón tiếp 1.448 lượt  với 2.495 người. Ảnh: TQ

Tiếp nhận, xử lý 557 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, xử lý 407 đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thanh tra tỉnh tiếp nhận, xử lý 45 đơn thư khiếu nại, tố cáo với 18 đơn thuộc thẩm quyền; các sở, ngành tiếp nhận, xử lý 18 đơn thư khiếu nại, tố cáo với 15 đơn thuộc thẩm quyền; các huyện, thành phố tiếp nhận, xử lý 87 đơn thư khiếu nại, tố cáo với 87 vụ việc thuộc thẩm quyền.

Giải quyết xong 110/120 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 92% (khiếu nại 90 vụ việc tăng 28 vụ so với cùng kỳ năm 2017, tố cáo 30 vụ việc tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm 2017).

Thanh tra tỉnh kết luận và báo cáo UBND tỉnh giải quyết xong 18/18 vụ việc khiếu nại, tố cáo UBND tỉnh giao, đạt 100%; các sở, ngành đã giải quyết xong 14/15 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 93%; các huyện, thành phố đã giải quyết xong 78/87 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 89%.

Đối với 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài, tiếp tục rà soát, giải quyết phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo phục vụ buổi làm việc với Đoàn Công tác liên ngành của Trung ương và Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm 2018, Công an tỉnh phát hiện khởi tố 01 vụ, 01 bị can liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng. Đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong xét duyệt hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư gạch tuynel cũ (thuộc tổ 54, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).

 Đồng chí Lê Công Toàn, Phó Chánh Thanh tra TP. Lào Cai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TQ

Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm, có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ giao.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra khách quan, chất lượng, hiệu quả, không tiêu cực, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng…

Hầu hết các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị đều nhất trí với Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm cũng như phương hướng công tác 6 tháng cuối năm, đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đánh giá cao những kết quả mà Thanh tra tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra một số tồn tại như: Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra vẫn còn thấp; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra ở một số đơn vị chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Một số nơi thủ trưởng cơ quan Nhà nước chưa trực tiếp tiếp công dân theo quy định, công tác phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn lúng túng, kém hiệu quả; chưa có biện pháp hữu hiệu để chấm dứt khiếu nại đối với những vụ việc đã xem xét, giải quyết thỏa đáng, đúng trình tự thủ tục…

Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TQ

Đồng chí Lê Ngọc Hưng yêu cầu trong thời gian tới, ngành Thanh tra cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp:

Triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng định hướng và kế hoạch thanh tra năm 2018; tiếp tục chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra; thẩm định, công khai kết luận thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; nâng cao tỷ lệ thu hồi sau thanh tra.

Tăng cường quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo gắn với kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên;

Tiếp tục thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07 của UBND tỉnh…

Đồng chí Phan Đăng Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TQ

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Đăng Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai và sự cộng tác hiệu quả giữa các cơ quan chức năng trong thời gian vừa qua đã giúp ngành Thanh tra nói chung và Thanh tra tỉnh nói riêng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

“Mong rằng trong thời gian tới, ngành Thanh tra nói chung và Thanh tra tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh và sự cộng tác hiệu quả của các cơ quan, để công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn” - Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai phát biểu.

Trần Quý