Tính đến tháng 10/2019, các cơ quan hành chính tỉnh Sơn La đã tiếp 2.126 lượt với 3.125 người đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh với 1.833 vụ việc. Có 45 đoàn đông người với 536 người và 37 vụ việc, so với năm 2018 giảm 29 đoàn và 373 người. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.449 đơn, qua xử lý phân loại có 2.181 đơn (KN: 35 đơn; TC: 27 đơn, kiến nghị, phản ánh: 2.119 đơn) đủ điều kiện giải quyết. Các cơ quan đã giải quyết được 30/35 đơn TC với 30 vụ việc (đạt tỷ lệ 86%), trong đó 19 vụ việc giải quyết lần đầu, 11 vụ việc giải quyết lần hai, còn 5 đơn đang trong quá trình xác minh; đã giải quyết xong 21/27 đơn TC với 20 vụ việc (đạt tỷ lệ 78%).

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh, năm nay, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC của Sơn La được thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa việc phát sinh các đoàn nhiều người. Kết quả giải quyết các vụ việc KN, TC đều được công khai theo đúng quy định pháp luật. Nhiều vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện đã được giải quyết qua việc tổ chức họp Hội đồng tư vấn, với sự tham gia của các ngành có liên quan để tập trung ý kiến, xem xét, kết luận và giải quyết thấu đáo, thận trọng, khách quan, đúng pháp luật; một số vụ việc còn có sự tham gia của Thường trực UBND tỉnh chủ trì tổ chức đối thoại để giải quyết. Ngoài ra, tỉnh Sơn La cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC để chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 282 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về KN, TC cho 24.799 người; ban hành 70 văn bản quản lý chỉ đạo về công tác giải quyết KN, TC; tiến hành 49 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 53 đơn vị.

Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC, tỉnh Sơn La đã cấp và tạo tài khoản sử dụng cho 37 đơn vị (gồm 12 huyện, thành phố và 25 sở, ban, ngành). Sau khi được tập huấn, 22 sở, ban, ngành và 12 huyện, thành phố đã thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn cập nhật dữ liệu vào hệ thống. Các huyện Mường La, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn và TP Sơn La đã triển khai sử dụng hệ thống đến cấp xã, phường, tạo tài khoản và hướng dẫn sử dụng và bước đầu các xã đã nhập được dữ liệu vào hệ thống.

Cũng trong năm nay, UBND tỉnh Sơn La thành lập tổ công tác để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát giải quyết KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài; hiện nay đang trong quá trình kiểm tra, rà soát 4 vụ việc KN phức tạp, kéo dài. Thanh tra tỉnh cũng thành lập tổ giúp việc cho tổ công tác của UBND tỉnh. UBND các huyện, thành phố cũng ban hành kế hoạch, quyết định thành lập tổ công tác của UBND huyện.

Để triển khai Luật TC năm 2018, UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật TC năm 2018 cho 247 ủy viên hội đồng. Thanh tra tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền cho 150 hội viên Hội Nông dân các cấp trong tỉnh; phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền cho 76 lãnh đạo và viên chức phụ trách tiếp công dân và xử lý đơn thư thuộc 38 đơn vị sự nghiệp y tế.

Theo UBND tỉnh Sơn La, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trong năm nay còn bộc lộ một số hạn chế; một số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết còn chậm, một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc phân loại, xử lý đơn, xác định chưa chính xác cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác giải quyết KN, TC. Nội dung báo cáo về công tác giải quyết KN, TC của một số huyện, ngành thiếu thông tin, đánh giá sơ sài.

Chủ tịch UBND tỉnh dự báo, tình hình KN,TC năm 2020 tại Sơn La vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tập trung ở một số lĩnh vực nhạy cảm và có thể phát sinh những đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trần Kiên