Năm 2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm ban hành các văn bản để kịp thời triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN, như: Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 và thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC); tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN”; tổng kết việc đánh giá công tác PCTN của tỉnh giai đoạn 2016-2019…

Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành thường xuyên rà soát các văn bản để điều chỉnh cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) để sửa đổi theo hướng giảm thành phần hồ sơ và giảm thời gian giải quyết.

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCTN, tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo Đề án 861 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh.

Qua đó, đã tổ chức được 23 hội nghị tuyên truyền với 2.878 người tham dự, phát hành 820 tài liệu về PCTN để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh xã tiếp tục được nhiều đơn vị trong tỉnh triển khai áp dụng.

Cũng trong năm 2021, tỉnh Nam Định cũng đã quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền về Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” do Thanh tra Chính phủ tổ chức đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh. Bài dự thi của người tham gia đã được Thanh tra tỉnh tập hợp, nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi với khoảng 5.300 bài. Trong đó, nhiều bài được đầu tư chất lượng, công phu.

Từ việc quan tâm chỉ đạo thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, công tác PCTN tại địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, như: Việc công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, đầu tư mua sắm công, đấu giá tài sản đã được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm theo quy định.

Nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu qua mạng đã đem lại hiệu quả trong việc tiết kiệm ngân sách Nhà nước và phòng ngừa tham nhũng. UBND tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng (đấu thầu trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia) đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND các huyện, thành phố công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị và được Sở Tài nguyên và Môi trường công khai tại địa chỉ http://sotnmt.namdinh.gov.vn/index.php/vi/download/Quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat/; kế hoạch sử dụng đất cũng được UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công khai quy hoạch tại trụ sở UBND các xã, phường, trị trấn…

Trong kỳ báo cáo, tổng số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xem xét xử lý là 17 vụ việc với 71 đối tượng. Trong đó: Số vụ phát hiện mới trong kỳ là 7 vụ với 13 đối tượng; số vụ phát hiện trong kỳ trước được điều tra, xét xử trong kỳ này là 10 vụ với 58 đối tượng; 3 vụ đang trong giai đoạn điều tra, 14 vụ đã được Tòa án nhân dân các cấp xét xử theo thẩm quyền.

Số tiền, tài sản tham nhũng được phát hiện, gồm: 7,787 tỷ đồng và 6.787,62 m2 đất; đã thu hồi được 200 triệu đồng và 811,7 m2 đất.

Ngoài ra, công tác cải cách TTHC được quan tâm chỉ đạo thực hiện, như: Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định, từng bước đơn giản hóa TTHC để tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, chú trọng những lĩnh vực, thủ tục phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, các TTHC thuộc các lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đất đai, xây dựng. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế, thu hút đầu tư, góp phần giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (sáp nhập với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định) giúp giảm đầu mối các cơ quan nhưng vẫn đảm bảo chức năng tham mưu trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết TTHC, triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp về thủ tục đầu tư.

Ban hành các kế hoạch để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cải cách hành chính; ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”; ban hành Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 7/10/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030; ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030.

Trong năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các huyện, thành phố duy trì hoạt động có hiệu quả và thực hiện đúng quy định. Theo thống kê trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Nam Định, tỷ lệ hồ sơ TTHC đã tiếp nhận qua cổng dịch vụ công được giải quyết đúng hạn luôn đạt trên 99%.

Trung Hà