Chuyến thăm nhằm thực hiện Bản Ghi nhớ hợp tác với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, cùng với việc nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan đối tác về kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại hành chính và phòng, chống tham nhũng.

Thông qua đó, thúc đấy quan hệ hợp tác thực chất, hữu nghị giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, góp phần vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Nhật Bản.

Chương trình hoạt động của đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Việc chuẩn bị và tổ chức đoàn đi đảm bảo các yêu cầu về nội dung và an ninh đối ngoại trên cơ sở các quy định hiện hành về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ.

Theo kết hoạch, dự kiến đoàn sẽ thảo luận định hướng thúc đẩy hợp tác; thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong công tác thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại hành chính với các chuyên gia Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Nghiên cứu, tìm hiểu mô hình hoạt động tư vấn hành chính ở Nhật Bản; nghiên cứu, tìm hiểu về công tác đánh giá chính sách ở Nhật Bản và nghiên cứu, tìm hiểu quy định và kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong hoạt động nâng cao đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng ở Nhật Bản.

Tại các buổi làm việc, Thanh tra Chính phủ Việt Nam sẽ trình bày việc thực hiện thỏa thuận hợp tác thời gian qua và đề xuất các hoạt động thúc đẩy hợp tác thời gian tới; kinh nghiệm tốt đúc rút qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại hành chính thời gian qua; giới thiệu về Chương trình Phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sự Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở;

Đồng thời, giới thiệu quy định và thực tiễn hoạt động nâng cao đạo đức công vụ ở Việt Nam thời gian qua; giới thiệu về Chiến lược Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam đến năm 2030.

Thái Hải