(Tiếp theo và hết)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác PCTN, TC năm 2024 gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh):

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch PCTN, TC năm 2024 của mình; nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải cụ thể, sát với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo kế hoạch của UBND tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ hằng năm, đột xuất thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN, TC theo quy định.

- Ngoài kế hoạch và báo cáo PCTN, TC năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng 07 kế hoạch cụ thể riêng để thực hiện các nội dung như sau: (1) Công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN; (2) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; (3) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC; (4) Công tác kiểm soát xung đột lợi ích; (5) Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; (6) Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; (7) Việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019. Định kỳ hằng năm, đột xuất thực hiện thông tin báo cáo theo từng kế hoạch tương ứng và báo cáo việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN.

2. Ngoài nhiệm vụ nêu trên, phân công một số nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Thanh tra tỉnh

- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC đối với doanh nghiệp, tổ chức xã hội theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

- Thanh tra tỉnh (cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tỉnh) chủ trì, hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Điều 30, Điều 31 của Luật PCTN năm 2018. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020; hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 2767/TTCP-C.IV ngày 14 tháng 11 năm 2023 về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 và phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch triển khai việc đánh giá công tác PCTN, TC năm 2023 theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện công tác PCTN, TC năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đấu tranh PCTN.

- Định kỳ (hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và năm) hoặc đột xuất, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong công tác tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

2.2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, TC nhằm kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Tuyên tuyền, phổ biến các quy định của Đảng, của pháp luật về PCTN, TC; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền và công khai các nội dung theo quy định của Luật PCTN năm 2018 để đưa các hoạt động của UBND tỉnh lên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

2.3. Sở Tài chính

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và công khai tài chính ngân sách, tài sản Nhà nước, việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, tài sản Nhà nước, việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn...

2.4. Sở Nội vụ

Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả công tác PCTN, TC của các tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập hoặc phê duyệt điều lệ (khu vực ngoài Nhà nước).

- Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và trong công tác cán bộ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện.

- Có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát việc niêm yết công khai và thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh thẩm định, đề xuất xem xét khen thưởng cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đấu tranh PCTN.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua khen thưởng, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

2.5. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh

- Thực hiện tuyên truyền pháp luật PCTN, TC đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả công tác PCTN, TC của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

2.6. Công an tỉnh

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 03 tháng 03 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tập trung điều tra các vụ án tham nhũng được phát hiện; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng sớm đưa ra truy tố, xét xử theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

- Định kỳ (hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và năm) hoặc đột xuất, chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

2.7. Văn phòng UBND tỉnh

Quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử tỉnh công khai kế hoạch PCTN, TC năm 2024; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành thuộc UBND thực hiện công khai hoạt động của UBND tỉnh và của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định của Luật PCTN năm 2018.

2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật PCTN, TC và việc thực hiện pháp luật PCTN, TC khu vực ngoài Nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.

2.9. Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh

- Thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCTN; đưa tin rộng rãi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác PCTN, TC; nêu gương người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu trong PCTN, TC.

- Phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân kịp thời đưa tin, phát thanh, phát sóng trên truyền hình những vụ án liên quan đến tham nhũng, lãng phí có dư luận đặc biệt quan tâm.

2.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC, Kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

- Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kế hoạch được ký ban hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải xây dựng đầy đủ các kế hoạch được nêu tại Mục 1 Phần III của kế hoạch.

- Định kỳ, chậm nhất vào ngày 16 tháng 12 năm 2024 và đột xuất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện chế độ báo cáo kết quả PCTN, TC năm 2024, báo cáo việc kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN và các báo cáo kết quả thực hiện theo từng kế hoạch tương ứng được nêu tại Mục 1 Phần III của Kế hoạch.

- Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể tại Mục 2 Phần III của kế hoạch: Định kỳ, chậm nhất vào ngày 16 tháng 12 năm 2024 và đột xuất để tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Riêng đối với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh định kỳ chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối thuộc kỳ báo cáo (hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và năm) hoặc đột xuất, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

- Các kế hoạch, báo cáo gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) đảm bảo đầy đủ các nội dung và đúng thời gian để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này và các quy định về công tác PCTN, TC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; định kỳ, tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả công tác PCTN, TC của UBND tỉnh để báo cáo các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để được hướng dẫn.