Chú trọng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng như: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 và Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyền truyền về phòng, chống tham nhũng được thực hiện với nhiều hình thức như: Lồng ghép tại các cuộc họp chi bộ, họp chuyên viên định kỳ, trang website cơ quan. Qua công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí và trong việc thực thi công vụ.

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công khai, minh bạch trong việc điều hành, chỉ đạo hoạt động của cơ quan: Công tác cán bộ như quy hoạch, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng các qui định; các chế độ, chính sách, tiền lương, hợp đồng làm việc, khen thưởng được quan tâm chú ý và được bàn bạc công khai, dân chủ trong lãnh đạo Văn phòng. Tổ chức triển khai thực hiện công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức theo đúng quy định.

Công tác cán bộ được thực hiện đúng theo đúng qui định: Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, chuyển đổi vị trí công tác, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy hết khả năng lao động. Thực hiện nâng lương, bổ nhiệm, chế độ tiền lương, chính sách thăm hỏi ốm đau đúng qui định. 

Đầu năm 2023, Văn phòng đã làm thủ tục tiếp nhận 01 công chức về làm việc tại Quyết định số 16/QĐ-VPUBND ngày 24/02/2023; thống nhất cho 01 trường hợp viên chức thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng tại Công văn số 199/VPUBND-HCTC ngày 28/02/2023.

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan Nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005: Văn phòng đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công tại Quyết định số 155/QĐ- VPUBND ngày 30/12/20222.

Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên chú trọng công tác chỉ đạo, quán triệt cho đảng viên, công chức thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kiên trì, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết; trung thực. Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trưởng các phòng, ban, trung tâm đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu; tăng cường trách nhiệm trong công tác điều hành, kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý được giao. 100% công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh.

Đối với việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm các qui định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Cán bộ, công chức thuộc diện cơ kê khai, tài sản, thu nhập tại cơ quan đã thực hiện đầy đủ các nội dung kê khai tài sản và nộp cho các cơ quan có trách nhiệm kiểm soát tài sản thu nhập đảm bảo thời gian theo qui định. Tổ chức niêm yết bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức thuộc diện kê khai và lưu trữ tại cơ quan để phục vụ công tác cán bộ.

Thực hiện nộp bản kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo qui định và thực hiện các nội dung báo cáo, cập nhập dữ liệu trên phần mềm về Thanh tra tỉnh, Thanh tra Chính phủ đảm bảo thời gian theo đúng qui định.

 
Huyền Trịnh