Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (PCTN) quý I năm 2023 (từ 15/12/2022 đến 14/3/2023) của UBND tỉnh Bình Định cho biết như vậy.

Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã ban hành Chương trình số 02-CTr/BCĐ ngày 07/11/2022 về công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh. 

UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; đồng thời chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác PCTN, tiêu cực, các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 theo  quy định của pháp luật; chỉ đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thủ trưởng các cấp, các ngành, đơn vị đã ban hành 56 văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Một số ngành, địa phương đã tổ chức 08 lớp/hội nghị để phổ biến quán triệt, tuyên truyền pháp luật về PCTN, tiêu cực cho 596 lượt cán bộ và người dân. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong năm học 2022 - 2023.

UBND tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật về PCTN và Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Trong kỳ, UBND tỉnh đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới 27 văn bản quy phạm pháp luật có quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để làm cơ sở triển khai thực hiện, qua đó góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo công khai kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định; chỉ đạo thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung năm 2022 theo quy định; ban hành Văn bản số 982/UBND-NC ngày 28/02/2023 chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Nhà nước các cấp; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; chỉ đạo và tổ chức triển khai việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022 theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6933/UBND-NC ngày 18/11/2022.

Trong kỳ, chưa phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng qua các hoạt động tự kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo, báo cáo, phản ánh. 

Cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 04 vụ, 10 bị can, gồm: Vụ Hồ Thị Cẩm Lệ cùng đồng phạm tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn (3 bị can, đã đề nghị truy tố); 03 vụ đang điều tra: Vụ sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại UBND xã Mỹ Đức, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ (5 bị can); vụ ông Nguyễn Xuân Cảnh tham ô tài sản xảy ra tại UBND phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định (01 bị can); vụ bà Đoàn Thị Ngọc Hà tham ô tài sản xảy ra tại Cty TNHH BĐS Hồng Đức, TP Quy Nhơn (01 bị can). Trong đó, kỳ trước chuyển sang 04 vụ, 10 bị can; đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 01 vụ/03 bị can, đang  điều tra 03 vụ, 07 bị can. 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố 01 vụ, 03 bị can về tội tham nhũng. (Vụ Hồ Thị Cẩm Lệ, Ban Quản lý cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn, cùng đồng phạm về “tham ô tài sản” và tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/02/2023, UBND tỉnh đề nghị người đứng đầu các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định để triển khai các nội dung phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trọng tâm là ban hành và tổ chức thực  hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức phù hợp với đặc thù trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức mình; xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh; cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ; ban hành theo thẩm quyền quy định và phổ biến công khai, tập huấn cho người lao động, thành viên của doanh nghiệp, tổ chức biết các trường hợp xung đột lợi ích và cơ chế tiếp nhận thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức; xây dựng và thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý, phụ trách. Đồng thời, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác PCTN đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

UBND tỉnh và các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, ban thanh tra nhân dân, tổ giám sát cộng đồng ở khu dân cư và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia xây dựng chính quyền nói chung và trong công tác PCTN, tiêu cực nói riêng.

Thông qua việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên, các ban thanh tra nhân dân, tổ giám sát cộng đồng ở khu dân cư tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN, tiêu cực nói riêng; vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở.


Lan Vy