MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện và thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật PCTN, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực.

Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) trong công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện PCTN, tiêu cực; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Luật PCTN, tiêu cực, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Chính phủ, bộ, ngành, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực mới phát sinh để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực, trọng tâm là: Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chương trình số 06-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác PCTN nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; Chương trình hành động số 70/CTr-UBND ngày 14/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình số 02-CTr/BCĐ ngày 01/02/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình về chương trình công tác năm 2023; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về công tác PCTN giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 về việc ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Ninh Bình về THTK, CLP giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình...

Gắn công tác PCTN, tiêu cực với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Hình thức tuyên truyền: căn cứ đặc điểm, tình hình và chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức, đối tượng tuyên truyền đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả tránh hình thức, lãng phí.

2. Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực

2.1. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện công bố công khai địa chỉ, số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ email và cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp tục phân cấp quản lý cho các cấp, các ngành; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế.

Công khai thủ tục hành chính; công khai minh bạch những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như: quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách; đấu thầu mua sắm tài sản công, tín dụng - ngân hàng, xây dựng nông thôn mới, chính sách xã hội, công tác cán bộ; cổ phần hóa doanh nghiệp, các khoản hỗ trợ, quyên góp của nhân dân.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát, thực hiện công khai lĩnh vực quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu công khai minh bạch thuộc thẩm quyền và thực hiện công khai trên cổng/trang thông tin điện tử theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ về thực hiện các giải pháp PCTN, tiêu cực tại đơn vị mình.

2.2. Xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế Quản lý chi tiêu nội bộ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đi đôi với việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ để bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước và kinh phí từ hoạt động sự nghiệp công, cung cấp dịch vụ hành chính công, kiên quyết yêu cầu bồi hoàn, thu hồi về cho Nhà nước những khoản chi lãng phí, vi phạm chế độ, định mức tiêu chuẩn quy định; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm.

2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Thường xuyên thực hiện biện pháp kiểm soát, xử lý kịp thời các trường hợp xung đột lợi ích theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 07/01/2019 của Chính phủ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ; niêm yết công khai các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về Quy chế Văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo rà soát, nhận diện nguy cơ tham nhũng, tiêu cực đối với từng vị trí việc làm theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc các quy định không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến giải quyết công việc.

Hằng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch, công khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở lĩnh vực, ngành, nghề định kỳ phải chuyển đổi theo đúng quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn tỉnh và các quy định của Bộ, ngành, Trung ương.

2.4. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, phương thức thanh toán

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân, doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của UBND tỉnh về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, chính quyền điện tử, chuyển đổi số tạo bước đột phá trong cải cách hành chính; hạn chế thanh toán dùng tiền mặt, thực hiện trả lương qua tài khoản đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh.

2.5. Việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập

Thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai, xác minh đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định Luật PCTN năm 2018, Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các hướng dẫn về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2.6. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, tiêu cực; xem xét, xử lý nghiêm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng do mình quản lý, phụ trách

Người đứng đầu các cấp, các ngành gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm trong công tác PCTN, tiêu cực nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc định kỳ kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong công tác PCTN, tiêu cực; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định về công khai minh bạch, Quy chế Dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia phát hiện tham nhũng, tiêu cực và giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN, tiêu cực.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên phải xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

2.7. Việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khi có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng

Thực hiện nghiêm việc áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ công tác; tạm thời chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khi có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

3. PCTN, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực ngoài Nhà nước

Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, ngân hàng khu vực ngoài nhà nước, tổ chức xã hội có trách nhiệm thực hiện các biện pháp PCTN của doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Xử lý nghiêm các hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo nội dung quy định tại Điều 94, Điều 95 Luật PCTN năm 2018 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết tố cáo, xử lý tin tố giác, tin báo tội phạm và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường phối hợp, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật khi phát hiện hành vi tham nhũng; đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tiền, tài sản của Nhà nước do vi phạm, tham nhũng gây ra; thực hiện nghiêm túc việc công khai kết quả xử lý nhằm phát huy tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

5. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022

Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện tự đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Bộ Chỉ số tự đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

(Còn nữa)