(Tiếp theo và hết)

3. Phòng ngừa tham nhũng đối với các đơn vị ngoài khu vực Nhà nước

Các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng, triển khai các nội dung PCTNTC phù hợp với đặc thù về tổ chức, hoạt động của đơn vị, như: Việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích; quy định cụ thể trách nhiệm, hình thức, trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý.

Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định.

Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, TP, sở, ngành khi tiến hành hoạt động thanh tra nếu phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước khi có dấu hiệu về vi phạm quy định tại Điều 80 của Luật PCTN.

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

4.1. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, tham nhũng

Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTNTC, nhất là Luật PCTN năm 2018, các chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị về công tác PCTNTC, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Nam Định.

Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc về việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; kết luận giải quyết tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền và các bản án, quyết định của các cơ quan tố tụng đã có hiệu lực thi hành liên quan đến trách nhiệm thực hiện của đơn vị mình.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch này, các địa phương, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong phạm vi quản lý, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép với báo cáo công tác PCTN hàng tháng, quý, 6 tháng, năm) và gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này và các nhiệm vụ khác có liên quan.

3. Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để được hướng dẫn.

4.2. Đánh giá công tác PCTN năm 2022

Căn cứ kế hoạch của Thanh tra Chính phủ để ban hành kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2022 của UBND tỉnh; thành lập tổ công tác để triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá của tỉnh.

Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP Nam Định và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp trong việc rà soát, đánh giá và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc đánh giá.

4.3. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN đúng thẩm quyền, nội dung và trình tự, thủ tục quy định theo kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; gắn thanh tra thực hiện pháp luật về PCTN với thanh tra thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của các đơn vị; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm.

4.4. Tăng cường quản lý Nhà nước về PCTN

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về PCTN.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với những vụ việc tham nhũng phát hiện qua thanh tra.

Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng; giải quyết, xử lý các đơn thư tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, cơ quan kiểm tra của Đảng trong việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

5. Phối hợp của các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án và Thi hành án dân sự trong PCTN

Tăng cường hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; kịp thời truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Thực hiện phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng; tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng; kiến nghị chính sách, pháp luật, giải pháp PCTNTC; cung cấp, thông tin, tài liệu xử lý tham nhũng phục vụ cho công tác đánh giá công tác PCTN năm 2022.

6. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội các cấp và các cơ quan báo chí trong công tác PCTN

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế số 04/QC-UBND-UBMTTQ ngày 05/10/2020 giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về PCTN.

Tạo điều kiện cho ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; đồng thời xem xét, xử lý các kiến nghị của ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và các cơ quan báo chí về PCTN theo quy định.