MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đánh giá thực trạng tình hình triển khai công tác PCTN trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo quy định của Luật PCTN năm 2018, các nghị định hướng dẫn thi hành và các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo khác của Trung ương; tổng hợp, báo cáo kết quả cho Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Thông qua kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2022, xác định được những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, vướng mắc, là cơ sở để đưa ra các chủ trương, giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

Nội dung, phương pháp đánh giá thực hiện theo kế hoạch này và văn bản hướng dẫn của Thanh tra tỉnh trên cơ sở bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với cấp tỉnh năm 2022 và tài liệu hướng dẫn do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Việc đánh giá phải toàn diện; bảo đảm khách quan, khoa học, trung thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung yêu cầu và tuân theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi đánh giá và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình; phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao chủ trì để phục vụ cho việc tổng hợp, đánh giá.

NỘI DUNG

1. Tiêu chí đánh giá công tác PCTN: Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật PCTN năm 2018, Chương III Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN và bộ chỉ số phục vụ việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 do Thanh tra Chính phủ ban hành.

2. Phương pháp đánh giá và nội dung báo cáo kết quả đánh giá: thực hiện theo văn bản, đề cương hướng dẫn của Thanh tra tỉnh sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

Quyết định thành lập tổ công tác để giúp Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN của tỉnh năm 2022.

Giúp UBND tỉnh làm đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ trong quá trình thực hiện công tác đánh giá PCTN.

Trên cơ sở bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 và tài liệu hướng dẫn Thanh tra Chính phủ ban hành, Thanh tra tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện đánh giá cho các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước và một số cơ quan, đơn vị khác có liên quan (sau đây gọi chung là “các cơ quan, tổ chức, đơn vị”).

Trên cơ sở kết quả báo cáo đánh giá công tác PCTN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thanh tra tỉnh chỉ đạo tổ công tác xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tự đánh giá công tác PCTN của tỉnh năm 2022, tổng hợp các tài liệu liên quan và lập hồ sơ đánh giá để lãnh đạo Thanh tra tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, gửi Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.

Thời gian Thanh tra tỉnh trình dự thảo báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 25/5/2023.

Thời gian UBND tỉnh gửi báo cáo cho Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/5/2023.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh:

Nội dung thực hiện:

Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện công tác PCTN của cơ quan, đơn vị mình trong năm 2022; tổ chức đánh giá kịp thời ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện bằng văn bản (qua Thanh tra tỉnh); chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung và chất lượng báo cáo.

Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh đánh giá các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (theo văn bản, đề cương hướng dẫn của Thanh tra tỉnh).

Đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp thực hiện đánh giá, cung cấp thông tin bằng văn bản về kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng qua hoạt động giám sát (theo văn bản, đề cương hướng dẫn của Thanh tra tỉnh).

Các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện: Tổ chức đánh giá các tiêu chí liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước (theo văn bản, đề cương hướng dẫn của Thanh tra tỉnh).

Thời gian gửi báo cáo:

Các báo cáo về kết quả đánh giá công tác PCTN nêu trên (kèm theo tài liệu liên quan để chứng minh) gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 10/5/2023. Các báo cáo gửi sau ngày 10/5/2023 sẽ không được xem xét và coi như cơ quan, tổ chức, đơn vị không thực hiện việc đánh giá theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở kế hoạch này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trong trường hợp gửi chậm, không đảm bảo thời gian, yêu cầu về nội dung theo quy định làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp, đánh giá của toàn tỉnh. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo, phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để có hướng dẫn, chỉ đạo.

2. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh theo phạm vi quản lý, theo dõi, đôn đốc, vận động các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2022 của đơn vị đảm bảo yêu cầu và thời gian theo quy định.

3. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá đảm bảo về chất lượng, đúng thời gian quy định. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý kịp thời.

4. Kinh phí phục vụ công tác đánh giá sử dụng trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.