Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện sai phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

Trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel

        Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thu Huyền 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra. Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ.

Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan thanh tra tăng cường quản lý, chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng quy định pháp luật về thanh tra; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; rà soát, tham mưu triển khai các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ, nhất là đánh giá, nhận xét việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ và việc chấp hành các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của cấp trên; kịp thời kiến nghị xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền quy định đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, góp phần chấn chỉnh trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan Nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương còn buông lỏng lãnh đạo, chưa chú trọng quán triệt, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính nhất là thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây lãng phí thời gian, nguồn lực, cơ hội phát triển, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, gây cản trở cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thu Huyền