Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng uỷ Agribank chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị trong hệ thống tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm quy định pháp luật, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động ngân hàng; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý (nếu có). 

Đảng ủy Agribank yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đến các chi bộ, Đảng bộ, đảng viên, người lao động các hành vi tiêu cực cần tập trung phòng, chống theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và người lao động dưới các hình thức phù hợp; khắc phục tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng trong một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Nhằm hoàn thiện mục tiêu hoàn thiện hệ thống chính sách, quy chế, quy định nội bộ đảm bảo tuân tủ quy định pháp luật, thực tiễn hoạt động, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hệ thống… ngày 29/11/2022, Tổng Giám đốc Agribank đã ban hành văn bản về việc triển khai Kế hoạch số 631/HĐTV-KTNB giai đoạn 2022-2023 của Hội đồng Thành viên về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước” tại Agribank giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật nâng cao đạo đức nghề nghiệp và thường xuyên thông tin cho cán bộ, nhân viên về những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại Agribank. Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Agribank. Vận động cán bộ, nhân viên tích cực phòng chống, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, hoạt động của Agribank. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và Agribank, đảm bảo thông tin được công bố kịp thời, đầy đủ, chính xác; công khai các quy trình, thủ tục giao dịch với khách hàng tại các điểm giao dịch nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Để công tác phòng ngừa và đấu tranh PCTN trong hệ thống Agribank đi vào thực chất và ngày càng phát huy hiệu quả, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là:

Thứ nhất, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về công tác PCTN và tội phạm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống Agribank; tiếp tục tuyên truyền, tập huấn Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật về PCTN, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, các nghị quyết, chương trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương về PCTN; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, tác phong nghề nghiệp đến cán bộ, nhân viên, người lao động để ngăn ngừa, phòng chống các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, tội phạm xảy ra.

Thứ hai, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTNTC và tội phạm. Gắn công tác PCTNTC và tội phạm với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chương trình hành động số 04-CTr/BNCTW ngày 28/4/2022 của ngành Nội chính Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTNTC, cải cách tư pháp và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ toàn hệ thống; lồng ghép trong các hội nghị tổng kết, sơ kết, giao ban và các chương trình đào tạo tập trung hàng năm của Agribank.

Thứ tư, hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn hệ thống năm 2022 tập trung vào các lĩnh vực, nghiệp vụ trọng yếu, dễ phát sinh rủi ro như: Tổ chức cán bộ, tín dụng, tài chính kế toán, kho quỹ… Phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán để phát hiện sớm và ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm quy định pháp luật, hành vi tham nhũng trong hoạt động ngân hàng; xử lý nghiêm cán bộ, lãnh đạo vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật kinh doanh trong toàn hệ thống Agribank.

Thứ năm, thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo rủi ro và hành vi tiêu cực, tham nhũng và tội phạm xảy ra tại các tổ chức tín dụng để thông báo kịp thời trong toàn hệ thống, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, phòng tránh rủi ro, tiêu cực, tham nhũng và tội phạm trong nội bộ Agribank.

Thứ sáu, tiếp tục bổ sung, sửa đổi các quy chế quản trị điều hành, quy chế, quy trình nghiệp vụ ngân hàng, tập trung hoàn thiện các quy chế về hệ thống kiểm soát nội bộ đáp ứng quy định Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; quy chế liên quan đến PCTN theo quy định Luật PCTN số 36/2018/QH14 năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ; các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Agribank.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện một số giải pháp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong tình hình mới về mô hình tổ chức, mạng lưới; bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ.

Thứ tám, chủ động phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phổ biến, cảnh báo hành vi phạm tội, thủ đoạn gây án trong hoạt động ngân hàng; cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của các đối tượng phạm tội để phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định của Agribank; chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, Agribank; phối hợp cơ quan bảo vệ pháp luật để đẩy nhanh việc xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng.

Thứ chín, tiếp tục thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng đạo đức cán bộ; khuyến khích và có chế độ khen thưởng người lao động phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị; chỉ đạo và xử lý, giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy định… nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong hệ thống Agribank.

Việc Agribank tổ chức triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN trong thời gian qua đã từng bước tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động về công tác phòng ngừa, đấu tranh PCTNTC, lãng phí trong hệ thống; góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động vào môi trường làm việc dân chủ, công khai, minh bạch; đồng thời thôi thúc xây dựng và thực hành đạo đức liêm chính, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, từ đó tạo động lực để cán bộ, đảng viên, người lao động tâm huyết, trách nhiệm cống hiến, giữ gìn và bảo vệ uy tín thương hiệu, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Agribank.

Viết Chung