Gói thầu XL01 bao gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh, có giá dự toán được phê duyệt 38,172 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách huyện, phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 12/11 - 2/12/2022.

Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần (CP) Tư vấn thiết kế xây dựng Cầu Đường Việt. Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trúc Xanh.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư phê duyệt ngày 26/12/2022, Công ty CP Đầu tư xây dựng Công trình 230 là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 38,064 tỷ đồng. Hợp đồng xây lắp số 707/2022/HĐ-XD được ký kết vào ngày 28/12/2022 với thời gian thực hiện 240 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Sau khi nhận được phản ánh của Báo Thanh tra về việc Công ty CP Đầu tư xây dựng Công trình 230 có dấu hiệu gian lận số liệu để dự thầu, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh đã mời Công ty CP Đầu tư xây dựng Công trình 230 và Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Cầu Đường Việt lên làm việc.

Tại buổi làm việc Công ty CP Đầu tư xây dựng Công trình 230 xác nhận thông tin Báo Thanh tra phản ánh là đúng và không thể giải trình được với số liệu tài chính sai lệch.

Trên cơ sở xác minh, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-TTQĐ ngày 17/2/2023 về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL01 thuộc Dự án Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất NO-23 xã Vân Hà; thu hồi Quyết định số 834/QĐ-TTQĐ ngày 26/12/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hủy bỏ Hợp đồng xây lắp số 707/2022/HĐXD ngày 28/12/2022 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công ty CP Đầu tư xây dựng Công trình 230.

Ngày 20/2/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có Báo cáo số 62/BC-TTQĐ kiến nghị đề xuất UBND huyện Đông Anh xử phạt nhà thầu Công ty CP Đầu tư xây dựng Công trình 230 theo quy định của Luật Đấu thầu.
Chính Bình